Zakon o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92) u svezi čl. 6. Zakona o sanaciji određenih poduzeća (Narodne novine br. 56/95 i 109/95 - Uredba).Članak 212.

Provođenje postupka sanacije po Zakonu o sanaciji određenih poduzeća (NN 56/95) nije zakonski razlog za prekid parničnog postupka.

 

"Postupak se prekida po samom zakonu (čl. 212. Zakona o parničnom postupku - Narodne novine br. 53/91 i 91/92) ili pak konstitutivnom odlukom suda, ali samo iz razloga koji su propisani u čl. 213. ZPP-a. Sporno je zapravo samo pravno pitanje da li je došlo do prekida postupka po čl. 212. toč. 6. ZPP-a.

 

I prema shvaćanju ovog žalbenog suda zakonska odredba iz čl. 6. Zakona o sanaciji određenih poduzeća o tome da se "prekidaju svi postupci prinudne naplate potraživanja" ne odnosi se na parnični postupak. Parnični postupak nije postupak prinudne naplate potraživanja, pa ni kada je u pitanju kondemnatorna pravna zaštita. Parnični postupak je redovna, osnovna metoda zaštite ugroženih ili povrijeđenih subjektivnih građanskih prava koju pruža državno pravosuđe. Zadatak je suda da raspravi činjenična i pravna pitanja i da nakon ocjene rezultata cjelokupnog raspravljanja donose odluku o osnovanosti tužiteljeve tvrdnje da mu pripada pravo na određenu pravnu zaštitu. Kondemnatornom presudom sud nalaže tuženiku da nešto učini, trpi ili propusti, ali se u parničnom postupku ne poduzimaju prinudne radnje radi izvršenja naložene činidbe. U parničnom postupku sud saznaje da li tužiteljevo pravo postoji i donosi o tome odluku. To je dakle kognicijski postupak, a ne postupak prinude. Prinuda se provodi u drugom, izvršnom postupku. Pogrešno žalitelj smatra da je svaki sudski postupak, postupak prinudne naplate. Tek nakon parničnog postupka, može slijediti prinudno izvršenje. Prinudno se izvršavaju samo kondemnatorne odluke. S druge strane svakom izvršnom postupku ne mora prethoditi parnični postupak, jer se prinudno provode i odluke donesene u nekim drugim kognicijskim postupcima (krivični, upravni i sl.), pa i na temelju nekih isprava koje nemaju karakter odluke. Zakon o sanaciji određenih poduzeća (Narodne novine 56/95 i 109/95, Uredba) jasno kaže da se prekidaju postupci prinudne naplate potraživanja. Time očito nisu obuhvaćeni kognicijski postupci koji su prethodili postupku prinudne naplate. U pravilu do postupka prinudne naplate ne može ni doći, ako prethodno nije proveden parnični ili neki drugi postupak u kojem je donesena odluka koja se prinudno ostvaruje."

VTS RH, Pž-1007/96 od 30. travnja 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr