Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03) Članak 207.

 

O zahtjevu umješača o pravu sudjelovati u postupku sud treba odlučiti posebnim rješenjem.

 

Ukoliko sud odbije sudjelovanje umješača protiv istog rješenja umješač ima pravo posebne žalbe. Ukoliko sud nije donio posebno rješenje i omogućio umješaču pravo žalbe, počinio je bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz članka 354. st. 1. u svezi članka 207. Zakona o parničnom postupku.

 

"U prvom redu valja navesti da je prvostupanjski sud o zahtjevu umješača u podnijetom podnesku temeljem čl. 207. st. 1. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 112/99, 98/01 i 117/03) trebao odlučiti posebnim rješenjem i odbiti ga sa zahtjevom ako nalazi da za to nema pravni interes. Radi tog rješenja umješač bi imao pravo na posebnu žalbu temeljem st. 2. tog članka.

 

Budući prvostupanjski sud nije tako postupio, počinio je bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 1. ZPP-a u svezi sa čl. 207. st. 1. i 2. ZPP-a, jer mu je uskraćeno pravo na žalbu protiv uskraćivanja prava da se umiješa u parnicu."

VTS RH, Pž-4872/01 od 30. travnja 2002.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr