Zakon o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92) Članak 193.

 

Povučena tužba smatra se kao da nije bila niti podnijeta. Ako nije bilo odricanja od tužbenog zahtjeva tužitelj može ponovno podnijeti tužbu. Rješenje kojim sud utvrđuje da se tužba smatra povučenom ne predsta­vlja pravomoćno presuđenje stvari.

 

"Ispitujući pobijano prvostupanjsko rješenje u smislu odredbe čl. 365. Za­kona o parničnom postupku (ZPP), ovaj sud nalazi da je u donošenju po­bijanog rješenja počinjena bitna povreda odredaba postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 7. ZPP-a jer je nezakonitim postupanjem onemogućen tužitelj da raspravlja pred sudom. Prvostupanjski sud pogrešno je primjenio odredbu čl. 333. st. 2. ZPP-a, kada je našao da je pred istim sudom među istim strankama iz iste činjenične i pravne osnove, već donijeta pravomoćna presuda pa da je bilo uvjeta za odbačaj tužbe po čl. 333. st. 2. ZPP-a. Među strankama nije sporno da je iz istog činjeničnog pravnog osnova vođen parnični postupak pod brojem IX P-778/95 te da je u tom postupku donijeto rješenje po kojem se smatra da je tužitelj povukao tužbu. Radi se o presumiranom povlačenju tužbe po čl. 499. ZPP-a. Posljedice presumi­ranog jednako kao izričitog povlačenja tužbe ne znači i odustanak stranke od prava na određenu sudsku zaštitu uopće. Povučena tužba smatra se kao da nije ni bila podnijeta, pa ako nije bilo odricanja tužbenog zahtjeva, tužba se može ponovno podnijeti. Rješenje kojim sud konstatira da se tužba smatra povučenom ne predstavlja presuđenje stvari, pa je prvostupan­jski sud pogrešno našao da je o zahtjevu po kojem teče predmetna parnica već pravomoćno odlučeno. Zato nije bilo uvjeta za odbačaj tužbe suklad­no čl. 333. st. 2. ZPP-a, a donošenjem takvog rješenja sud je onemogućio tužitelja da raspravlja pred sudom. Time je počinjena bitna povreda odredaba čl. 354. st. 2. toč. 7. ZPP-a."

VTS RH, Pž-3278/97 od 23. prosinca 1997.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr