Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91,91/92 ) Članak 187.

 

Nije dopuštena tužba kojom tužitelj zahtijeva da sud utvrdi da on nije dužan izvršavati preuzete ugovorne obveze zbog nastupa više sile.

 

"Prvostupanjski je sud pobijanim rješenjem odbacio tužbu, kojom je tužitelj tražio da se utvrdi da tužitelj do otvaranja željezničkog prometa na relaciji Šibenik-Kutina nije dužan tuženom (Zagrebačkoj banci) izvršavati svoje obaveze plaćanja - odnosno vraćanja kredita, kamate na te kredite, kao i naknadu za saniranje tih kredita, zbog nastupa više sile. Prema stavu prvostupanjskog suda, ne postoji pravni interes za podnošenje tužbe na utvrđenje ako se pravni odnos ili spor između stranaka može riješiti i na drugi način postavljanjem kondemnatornog zahtjeva. Budući da tužitelj smatra da postoje uvjeti po kojima on ne bi trebao izvršavati obaveze iz ugovora zbog promijenjenih okolnosti, to je, prema mišljenju prvostupanjskoga suda, tužitelj trebao primjenom odredaba čl. 133. ZOO tražiti raskid ili izmjenu ugovora. Stoga je ocijenio da tužitelj nema pravnog interesa za podnošenje tužbe na utvrđenje, pa je tužbu odbacio.

 

Protiv prvostupanjskog je rješenja tužitelj podnio žalbu zbog pogrešne primjene materijalnog prava.

 

U žalbi tužitelj iznosi da je prvostupanjski sud propustio uočiti da je tužbeni zahtjev zapravo kombinacija deklaratornog zahtjeva da se utvrdi viša sila i kondemnatornog zahtjeva, jer utvrđenje da tužitelj nije dužan vraćati kredit i ostale obaveze do uspostave željezničkog prometa za tuženog ujedno znači "trpljenje". Smatrajući da tužitelj ima pravo slobode u izboru vrste tužbenog zahtjeva, predlaže da se prvostupanjsko rješenje ukine i predmet vrati na ponovno suđenje.

 

Žalba nije osnovana.

 

Da bi sud mogao postupati po zahtjevu stranke, potrebno je da postoji formalna pravilnost tužbenog zahtjeva kojim se traži pravna zaštita, pa nedostatak takve procesne pretpostavke dovodi do nedo­pustivosti tužbe. Prema odredbama čl. 187. ZPP-a, tužbom na utvrđenje može se tražiti da sud utvrdi postojanje odnosno nepostojanje kakva prava ili pravnog odnosa ili istinitost odnosno neistinitost kakve isprave. Tužitelj međutim traži da sud na osnovi deklaratorne tužbe utvrdi postojanje činjenice - da je nastupila viša sila, kao i da utvrdi da tužitelj nije privremeno dužan ispunjavati obaveze iz ugovora o kreditu. Kako, dakle, tužitelj ne postavlja ni jedan zahtjev, koji u smislu odredaba čl. 187. st. 1. ZPP-a može biti predmetom tužbe na utvrđenje, takvu je tužbu zbog nedopustivosti valjalo odbaciti."

VTS RH Pž-305/95 od 23. svibnja 1995.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr