Zakon o parničnom postupku (NN br. 53/91)Članak 187.

Tužbom na utvrđenje može se zahtijevati da sud utvrdi istinitost odnosno neistinitost neke isprave, ali ne i da sadržaj isprave ne odgovara stvarnosti (da svjedodžba o klasi broda ne odgovara stvarnom tehničkom stanju bro­da). Isto tako se ne može zahtijevati da sud utvrdi da je tuženik odgovoran za štetu, budući da tužitelj nema pravnog interesa jer može kondemnator­nom tužbom zahtijevati naknadu štete.

 

"Tužbom za utvrđenje se može tražiti da sud samo utvrdi postojanje odnosno nepostojanje ikakvog prava ili pravnog odnosa ili istinitost odnosno neistinitost takve isprave (arg. iz čl. 187. st. 1. ZPP). Takva se tužba može podnijeti kad je to posebnim propisima predviđeno, kad tužitelj ima pravni interes da sud utvrdi postojanje odnosno nepostojanje kakva prava ili prav­nog odnosa ili ;istinitost odnosno neistinitost kakve isprave prije dospjelosti zahtjeva za činidbu iz istog odnosa ili kad tužitelj ima kakav drugi pravni interes za podizanje takve tužbe (čl. 187. st. 2. ZPP).

 

Iz zahtjeva istaknutog u tužbi, kako to pravilno ističe prvostepeni sud u obrazloženju pobijanog rješenja navodeći za takvo stajalište jasne i iscrpne razloge koje prihvaća i ovaj drugostepeni sud i na njih, bez potrebnog po­navljanja, upućuje žalitelja, ne proizlazi da su ispunjeni uvjeti za podnoše­nje tužbe na utvrđenje jer se tužbom ne zahtijeva da sud utvrdi "istinitost odnosno neistinitost neke isprave"( već postojanje ili nepostojanje takvih či­njenica koje bi ukazivale da izdana potvrda (svjedodžba) o klasi broda "nije odgovarala stvarnom tehničkom stanju broda".

 

Niti dio zahtjeva da se utvrdi "da je tuženik odgovoran tužitelju za štetu koja mu je nastala ili bi mu mogla nastati" ne može biti predmet tužbe za utvrđenje jer tužitelj, ukoliko mu je šteta nastala, nema pravni interes za podnošenje tužbe za utvrđenje jer bi to svoje pravo mogao ostva­riti podnošenjem tužbe na činidbu odnosno ostvarenjem kondemnatorne zaštite. Što se pak tiče dijela tužbenog zahtjeva koji se odnosi na štetu koja bi tužitelju mogla nastati ni takav zahtjev ne može biti predmet deklarator­ne zaštite jer se njime traži utvrđenje budućeg pravnog odnosa odnosno pravnog odnosa koji ne postoji već se njegovo zasnivanje tek očekuje".

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-1380/92 od 15. rujna 1992.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr