Zakon o parničnom postupku (NN br. 53/91,91/92) Članak 145.

 

Ako stranka ili njezin zakonski zastupnik do dostave drugostupanjske odluke promjeni prebivalište ili stan bez da o tome obavijesti sud, a dostavljač ne može saznati novu adresu, daljnje dostavljanje se obavlja stavljanjem pis­mena na oglasnu ploču suda.

 

"Nije sporno medu strankama da je do promjene adrese tuženika došlo u tijeku parnice, jer se tuženik pojavljivao na raspravama. Radi toga dolazi do primjene čl. 145. ZPP. Po stavku I. navedenog članka kad stranka do do­stave drugostupanjske odluke kojom se postupak završava promjeni svoje prebivalište ili stan, dužna je o tome odmah obavijestiti sud. Po stavku 2. ako to ne učini, a dostavljač ne može saznati u koje su mjesto odnosno stan odselio sud će odrediti da se sve daljnje dostave u parnici za tu stranku obavljaju stavljanjem pismena na oglasnu ploču suda. Po stavku 3. dostava se smatra obavljenom nakon proteka 8 dana od dana stavljanja pismena na oglasnu ploču suda. Radi toga nije bilo mjesta pozivanju tužitelja da dostavi sudu adresu. tuženika, već je dostavljanje trebalo vršiti po 61. 145. ZPP-a. Od­bacivši tužbu sud prvog stupnja počinio je bitnu povredu odredaba parnič­nog postupka iz članka 354. st. 2. toč. 7. u svezi sa čl. 145. ZPP-a, jer je tuži­telju onemogućeno raspravljanje."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-1689/93 od 26 listopada 1993.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr