Zakon o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92- ZPP)

 

Neplaćanje sudske pristojbe na tužbu ne predstavlja neurednu tužbu, te sud nije ovlašten takvu tužbu odbaciti. Propisana sankcija za neplaćanje sudske pristojbe je nepostupanje suda, izuzev ako je zakonom propisana hitnost postupanja.

 

"Pobijanim rješenjem broj P-7121/95 od 27. studenog 1996. godine, Trgovački sud u Zagrebu odbacio je tužbu tužitelja pozivom na odredbu čl. 109. st. 4. ZPP-a u svezi sa čl. 9. st. 1. Zakona o sudskim pristojbama.

 

Protiv tog rješenja žali se tužitelj pobijajući ga u cijelosti, zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, s prijedlogom da se ukine i vrati prvostupanjskom sudu na ponovni postupak. U žalbi navodi da se tužba ne može odbaciti iz razloga što nije plaćena pristojba na tužbu, a koju je tužitelj u međuvremenu i platio.

 

Žalba je osnovana.

 

Ispitujući pobijano rješenje u smislu odredbe čl. 365. st. 2. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92, dalje: ZPP), ovaj sud je utvrdio da je prvostupanjski sud u provedenom postupku i donošenju pobijanog rješenja počinio bitnu povredu odredaba ZPP-a iz čl. 354. st. 1. Prvostupanjski sud je nepravilno primjenio odredbu ZPP-a, a što je imalo utjecaja na donošenje pobijanog rješenja.

 

Odredbom čl. 106. st. 2. ZPP-a određeno je što podnesci u konkretnom slučaju tužba, mora sadržavati da bi se po istoj moglo postupiti. Neplaćanje takse ne predstavlja neurednu tužbu, što bi pretpostavljalo opravdanje za odbacivanje tužbe po čl. 109. st. 4. ZPP-a.

 

Prema odredbi čl. 9. st. 1. Zakona o sudskim pristojbama (NN br. 74/95 i 57/96) sud neće postupiti u onim sudskim predmetima u kojima pristojbe nisu plaćene aktom kojim se postupak pokreće. Dakle, ni citirana odredba ne daje ovlaštenje prvostupanjskom sudu na odbacivanje tužbe, pozivom na odredbu čl. 109. st. 4. ZPP-a."

VTS RH, Pž-72/97 od 4. veljače 1997.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr