Zakon o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92 i 112/99, 88/01) Članak 109.

 

Tužba je neuredna za raspravljanje, ako se sudu prepušta da sam pronađe adekvatno rješenje s obzirom na činjeničnu osnovu spora, bez postavljanja određenog kondemnatornog ili deklaratornog zahtjeva.

 

Budući da tužitelj, iako pozivan na uređenje i dopunu tužbe nije zahtjev uredio, to je osnovano sud tužbu odbacio.

 

"Tužbeni zahtjev je neodređen ako se sudu prepušta da sam pronađe adekvatno rješenje s obzirom na činjeničnu osnovu spora. Zadatak parničnog suda ne sastoji se u tome da izrekne zaštitu koja tužitelju pripada po zakonu na temelju utvrđenog činjeničnog stanja već da odluči o tome je li konkretna zaštita koju tužitelj izričito i određeno traži na zakonu osnovana, odnosno da li mu baš takvu zaštitu može pružiti. Ako se analizira tužba podnijeta 30. lipnja 1997. godine, naknadno proširena i dopunjena tijekom postupka, razvidno je da tužitelj traži sudsku zaštitu donošenjem rješenja, iako bi se prema činjeničnim navodima iz tužbe moglo naslutiti da bi tužitelj zapravo očekivao zaštitu sudskom presudom.

 

Iz sadržaja tužbe ne vidi se kakav zahtjev tužitelj želi ostvariti.

 

U tužbi se naime navodi da se radi o tužbi radi novčanog potraživanja, a sadržaj tužbe glasi: nalaže se tuženiku da obustavi obavljanje plovidbene djelatnosti sa motornog broda "Gusar I" i to odmah i da tužitelju isplati prema suposjedu korištenje broda od iznosa koji je primio za korištenje broda u Luci Bakar i ostalim lukama te nadoknadi parnične troškove.

 

U nastavku tužbe traži se određivanje privremene mjere zabrane isplovljenja motornog broda.

 

Zato je sud pravilno našao potrebnim pozvati tužitelja da uredi tužbu kako bi se po njoj moglo postupiti.

 

Odredbom čl. 109. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 112/99 i 88/01) propisano je da, ako je podnesak nerazumljiv ili ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njoj moglo postupiti, sud će podnositelja poučiti i pomoći mu da podnesak ispravi, dopuni i u tu svrhu može ga pozvati u sud ili mu vratiti podnesak radi ispravka. Smatrat će se da je podnesak povučen ako ne bude vraćen sudu u određenom roku ili ako u ostavljenom roku podnositelj podnesak vrati bez dopune i ispravka. Odredbom čl. 109. st. 4. ZPP-a naloženo je sudu da u takvom slučaju tužbu odbaci."

VTS RH, Pž-2863/01 od 8. siječnja 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr