Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91,91/92 ) Članak 96. ZPP

Punomoćnik koji nije odvjetnik ne može bez izričitoga ovlaštenja priznati tužbeni zahtjev.

 

"Prema odredbi čl. 353. st. 3. Zakona o parničnom postupku (preuzetog - NN, 53/91 i 91/92 - dalje ZPP), presuda na temelju priznanja može se pobijati zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka ili zbog toga što je izjava o priznanju dana u zabludi. Iz navoda tuženog u žalbi, kao i iz priloga može se zaključiti da je tuženi u zabludi dao izjavu o priznanju utuženog potraživanja. Osim toga, na ročište od 13. 5. 1994. za tuženog pristupila je tamo navedena punomoćnica, ali bez punomoći, pa je sud naredio da se punomoć dostavi u roku od 5 dana. Tuženi je punomoć za svojeg punomoćnika dostavio 19. 5. 1994. Međutim, iz te punomoći ne proizlazi da je tuženi tamo navedenu punomoćnicu ovlastio i na priznanje tužbenog zahtjeva. Prema odredbi čl. 96. ZPP-a,, ako stranka u punomoći nije pobliže odredila ovlaštenja punomoćniku, punomoćnik koji nije odvjetnik može na temelju takve punomoći obavljati sve radnje u postupku, ali mu je uvijek potrebno izričito ovlaštenje za povlačenje tužbe, za priznanje ili za odricanje od tužbenog zahtjeva, za zaključenje nagodbe, za odricanje ili odustanak od pravnog lijeka i za prenošenje punomoći na drugu osobu, te za podnošenje izvanrednih pravnih lijekova. Kako punomoćnica tuženog nije bila izričito ovlaštena za priznanje tužbenog zahtjeva, ostvaren je žalbeni razlog bitne povrede odredaba parničnog postupka, i to onaj iz čl. 354. st. 2. toč. 10. ZPP-a, jer punomoćnik stranke nije imao potrebno ovlaštenje za pojedine radnje u postupku, odnosno baš za priznanje tužbenog zahtjeva, a niti je takvo priznanje naknadno odobreno."

VTS RH, Pž-3161 /94 od 12. travnja 1995.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr