Zakon o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92 i 112/99)

Ako u parnicama o imovinsko pravnim zahtjevima vrijednost predmeta spora prelazi 50.000 kuna punomoćnik pravne osobe može biti samo osoba koja ima položen pravosudni ispit.

 

Povreda te odredbe spada u relativno bitne povrede odredaba parničnog postupka, te je odlučna samo ako je bitno utjecala na ishod parničnog postupka.

 

"U žalbi se tuženik poziva na propuste u zastupanju tuženika, a na listu 11 spisa priložena je punomoć koju je izdao mr. A. I. direktor tuženika i ta punomoć je uredno ovjerena od tuženika, a punomoć za zastupanje data je O. V. dipl. pravniku tajniku tuženika. Istina da u odredbi čl. 91. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92 i 112/99) određeno je, ako u parnicama u imovinsko pravnim zahtjevima vrijednost predmeta spora prelazi 50.000,00 kn punomoćnici pravnih osoba mogu biti osobe koje imaju položen pravosudni ispit, ali povreda te odredbe spada u relativno bitne povrede odredaba parničnog postupka, koja u ovome predmetu nije bitno utjecala na ishod postupka, niti je u žalbi istaknut bilo koji konkretan propust u zastupanju tuženika radi nedostatka pravosudnog ispita kod punomoćnika koji je diplomirani pravnik."

VTS RH, Pž-1508/01-2 od 9. listopada 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr