Zakon o parničnom postupku (NN br. 53/91,91/92) Članak 70.

Klauzula u tovarnom listu o mjesnoj nadležnosti suda nije pravovaljana ako tovarni list nije potpisan od osoba koje su ovlaštene zastupati prijevoznika i primatelja, a Isto tako i u slučaju ako se nalazi ispod potpisa stranaka.

 

"U smislu čl. 70. st. 3. Zakona o parničnom postupku, koji se primjenju­je kao Zakon Republike Hrvatske na temelju Zakona o preuzimanju Zakona o parničnom postupku kao Zakon Republike Hrvatske (NN 53/91, u dalj­njem tekstu ZPP) ugovor o mjesnoj nadležnosti mora biti sastavljen u pis­menom obliku. Medu ostalim, kada su u pitanju stranke, koje su pravne osobe to znači da ugovor o mjesnoj nadležnosti moraju potpisao osobe koje su ovlaštene u pravnom prometu zastupati dotične pravne osobe, odnosno u njihovo ime stjecati prava i obveze. Tovarni list što ga spominje tužitelj potpisao je vozač i osoba koja je robu primila u ime primatelja. Nije ozna­čeno, koju dužnost obavlja kod primatelja robe dotična osoba, ali je sigurno da vozač nije osoba koja bi mogla stjecati prava i obveze za tužitelja, od­nosno sklapati ugovor o mjesnoj nadležnosti suda. Tovarni list nije ugovor o prijevozu, već isprava u kojoj je navedeno o kojoj robi je pitanje, što čina i druge okolnosti izravno vezane uz samu robu. Pored toga, u spomenutom tovarnom listu primjedba: "za sve sporove koji nastanu u Tovarnom listu nadležan je Okružni privredni sud u Varaždinu" sastavljena je ispod potpisa, pri samom dnu, izvan okvira u kome su bitni sastojci Tovarnog lista. U prav­nom prometu redovito se potpisima potvrđuje istinitost sadržaja, koji se nalazi iznad potpisa, a ne sadržaj, što se nalazi ispod potpisa, osim ako u tom smislu ne bi bilo posebno određeno."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-1095/92 od 27. travnja 1993.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr