Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91) Članak 67. i 68.

 

Tvrdnja stranke da je sud pristran može biti razlog za izuzeće suca, a ne i razlog za delegaciju suda.

 

"Dužnik je podnio prijedlog za delegaciju Trgovačkog suda u Zagrebu ocjenjujući da je u tijeku cijelog postupka, kako parničnog tako i izvršnog, sud postupao u interesu dužnika, ogriješivši se o načelo ravnopravnosti stra­naka. Sud nije dozvolio odgodu izvršenja iako je to dužnik tražio i ukazao na štetu koju bi pretrpio ako se njegov prijedlog ne usvoji.

 

Prijedlog nije osnovan.

 

Određivanje mjesne nadležnosti od strane višeg suda reguliraju odredbe čl. 67. i 68. preuzetog Zakona o parničnom postupku (NN broj 53/91). Prema odredbi čl. 67. Zakona, ako nadležni sud zbog izuzeća suca ne može postu­pati, obavijestit će o tome neposredno viši sud, koji će odrediti da u tom pred­metu postupa drugi stvarno nadležan sud njegova područja.

Prema čl. 68. istog Zakona, najviši sud određene vrste u Republici Hrvat­skoj. može, na prijedlog stranke i nadležnog suda odrediti da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležni sud njegova područja, ako je očito da će se tako lakše provesti postupak ili ako za to postoje drugi važni raz­lozi. Zakon dakle poznaje tzv. nužnu delegaciju, jer mjesno nadležan sud ne može postupati u konkretnom predmetu, i svrsishodnu delegaciju ako sud ocijeni da je svrsishodno da u tom predmetu postupa drugi sud. U konkret­nom slučaju ne radi se o potrebi nužne delegacije, jer predlagatelj i ne tvrdi da je bilo koji sudac Trgovačkog suda u Zagrebu izuzet od suđenja u ovom predmetu. Tek u slučaju kada bi došlo do izuzeća sudaca Trgovačkog suda u Zagrebu u smislu čl. 71-76 ZPP-a pa uslijed toga taj sud ne bi mo­gao postupati, došlo bi do primjene odredbe čl. 67. ZPP. Isto tako ne dolazi u obzir delegacija drugog suda po čl. 68. ZPP, jer predlagatelj nije naveo razloge za delegaciju drugog suda, a iz spisa nije vidljivo da bi takvi razlozi uopće postojati.

 

Razlozi koje dužnik navodi u svom prijedlogu eventualno bi mogli biti razlozima za izuzeće suca koji vodi izvršni postupak pod uvjetom da dužnik dokaže da se uredujući sudac doista o griješio o načelo ravnopravnosti stran­ke. Napominje se, da je dužnik u svom prijedlogu, očito greškom, naznačio da sud postupa u interesu dužnika pa ako je tome tako, tada dužnik ne bi imao ni pravnog interesa da traži izuzeće suca koji ureduje u ovom pred­metu."

VTS RH, Pž-2463/94 od 12. srpnja 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr