Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91 ) Članak 27. i 70.

Sporazum o mjesnoj nadležnosti suda sklopljen između pravne osobe sa sje­dištem u Republici Hrvatskoj i pravne osobe sa sjedištem u Republici Slo­veniji sklopljen prije 8. listopada 1991. godine ne proizvodi više pravne učinke.

 

"U momentu ugovaranja mjesne nadležnosti, dana 4. travnja 1990. go­dine stranke su imale u vidu postojanje jedne države, bivše Jugoslavije, te su imale u vidu primjenu odredaba Zakona o parničnom postupku, čl. 70. koji je bio na snazi na cijelom teritoriju te države i omogućavao parničnim strankama da ugovaraju mjesnu nadležnost bilo kojeg stvarno nadležnog suda. Nakon 8. X. 1991. godine, nakon osamostaljenja Republike Hrvatske i Republike Slovenije promijenile su se okolnosti u odnosu na vrijeme za­ključenja ugovora o mjesnoj nadležnosti za slučaj spora, tako da ta ugovor­na klauzula, po shvaćanju ovog suda, nema pravnog učinka. Kad se značenje klauzule iz narudžbenice od 4. IV. 1990. o mjesnoj nadležnosti suda u Ljub­ljani, sagleda na gore opisani način, valja zaključiti da u momentu odluči­vanja u ovoj pravnoj stvari, dana 17. ožujka 1993. godine, klauzula o mjesnoj nadležnosti od 4. IV. 1990. nema pravnog učinka. Dakle, sud prvog stupnja u ovom slučaju trebao je poći ood činjenice da stranke nisu ugovorile nikak­vu nadležnost suda za slučaj spora, te je radi određivanja nadležnosti trebao poći od odredbe čl. 27. Zakona o parničnom postupku. "

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-1593/93 od 13. srpnja 1993.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr