Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91,91/92 ) Članak 27. i 58. st. 3. ZPP -Članak 320. ZOO

 

Sud u Republici Hrvatskoj nadležan je u sporu s međunarodnim elementom i kad njegova nadležnost proizlazi iz odredaba Zakona o mjesnoj nadležnosti. Za obveze koje treba ispuniti u Republici Hrvatskoj mjesno je nadležan i sud na čijem području obvezu, treba ispuniti.

 

"Prema članku 27. ZPP-a sud u Republici Hrvatskoj nadležan je za suđe­nje kada je njegova nadležnost u sporu s međunarodnim elementom izričito određena zakonom ili međunarodnim ugovorom. Ako u zakonu ili međuna­rodnom ugovoru nema izričite odredbe o nadležnosti suda u Republici Hr­vatskoj za određenu vrstu sporova, sud u Republici Hrvatskoj nadležan je za suđenje u toj vrsti spora i kada njegova nadležnost proizlazi iz odredaba Za­kona o mjesnoj nadležnosti suda u Republici Hrvatskoj.

 

Ispitujući ovaj imovinskopravni spor s međunarodnim elementom suk­ladno citiranoj odredbi, sud drugog stupnja je utvrdio da nadležnost suda prvog stupnja proizlazi iz odredaba Zakona o mjesnoj nadležnosti suda u Republici Hrvatskoj.

 

Naime, u sporovima protiv osobe koja u Republici Hrvatskoj nema opću mjesnu nadležnost, za obveze koje treba ispuniti u Republici Hrvatskoj tužba se može podnijeti sudu na čijem području tu obvezu treba ispuniti (članak 58. st. 3. ZPP-a). Time je forum solutionis ovom odredbom postao i kriterij za utvrđivanje međunarodne nadležnosti suda u Republici Hrvatskoj suk­ladno članku 27. ZPP-a.

 

Da se radi o obvezi koju treba ispuniti na području Trgovačkog suda u Zagrebu, proizlazi iz odredbe članka 320. ZOO (NN 53/91) o mjestu ispu­njenja novčane obveze.

 

Naime, prema toj odredbi, novčane obveze ispunjavaju se u mjestu u ko­jem vjerovnik ima sjedište odnosno prebivalište, a sjedište tužitelja je, u ovom konkretnom slučaju na području Trgovačkog suda u Zagrebu.

VTS RH, Pž-2826/93 od 1. ve­ljače 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr