Zakon o parničnom postupku (NN br. 53/91) Članak 27. u svezi s čl. 15. i 16.

 

Imovinskopravni spor između pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvat­skoj i pravne osobe sa sjedištem u Republici Sloveniji jeste, nakon 8. listo­pada 1991. godine, spor s međunarodnim elementom.

 

"Pravilno je stajalište prvostupanjskog suda da je stupanjem na snagu Od­luke Sabora Republike Hrvatske od 8. listopada 1991. prema kojoj Republika Hrvatska od tog dana raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je za­jedno s ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ, Re­publika Slovenija, koja je također donijela akte o osamostaljenju, strana država, a pravne osobe sa sjedištem u toj republici inozemne pravne osobe. Iz navedenog slijedi da se imovinsko pravni spor pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i pravne osobe sa sjedištem u Republici Sloveniji smatra sporom s međunarodnim elementom kako je predviđeno čl. 27. ZPP.

 

Prema 61. 27. ZPP sud u Republici Hrvatskoj nadležan je za suđenje ka­da je njegova nadležnost u sporu s međunarodnim elementom izričito od­ređena zakonom ili međunarodnim ugovorom. Ako u zakonu ili u međuna­rodnom ugovoru nema izričite odredbe o nadležnosti suda u Republici Hrvat­skoj za određenu vrstu sporova, sud u Republici Hrvatskoj nadležan je za suđenje u toj vrsti sporova i kad njegova nadležnost proizlazi iz odredaba zakona o mjesnoj nadležnosti suda u Republici Hrvatskoj.

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr