Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91,91/92) Članak 20.

 

Sud se ne može proglasiti mjesno nenadležnim na temelju prijedloga tuži­telja.

 

"Pobijanim se rješenjem sud prvog stupnja oglasio mjesno nenadležnim za suđenje u uvodno citiranoj pravnoj stvari, s time da se, po pravomoćnosti rješenja predmet ustupi sudu u Zagrebu, uz obrazloženje da je tužitelj pred­ložio donošenje takve odluke, budući su stranke ugovorile mjesnu nadležnost suda u Zagrebu.

 

Takvu odluku žalbom pobija tuženik zbog pogrešno utvrđenog činjenič­nog stanja, navodeći da se ugovorena nadležnost ne odnosi na utuženo po­traživanje, te predlaže drugostupanjskom sudu ukidanje pobijanog rješenja uz vraćanje predmeta prvostupanjskom sudu u Slavonskom Brodu na dalj­nji postupak.

 

Ispitujući prvostupanjsko rješenje povodom žalbe tuženika, drugostu­panjski je sud utvrdio da isto nije zakonito donijeto. Naime, prvostupanjski sud se oglasio mjesno nenadležnim po prijedlogu tužitelja.

 

Prigovor mjesne nenadležnosti može, tijekom postupka, istaći samo tu­ženik (čl. 20. st. 1. ZPP). Tužitelj na to nema pravo, budući je svoja ovlašte­nja iscrpio podnošenjem tužbe, birajući tako sud za koji je smatrao da je nadležan. Tužitelj pravo na izbor može ostvariti samo još postupajući po pravilima o povlačenju tužbe, te podnošenjem tužbe drugom sudu.

VTS RH, Pž-3406/93 od 1. ve­ljače 1994.

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr