Zakon o parničnom postupku ( Narodne Novine br. 53/91) Članak 17. ZPP u svezi s čl. 33. i 36. Zakona o redovnim sudovima

 

Za odlučivanje u sporu između fizičkih osoba, od kojih jedna ima prebiva­lište u inozemstvu, iz ugovora o zajmu stvarno je nadležan općinski, a ne okružni privredni sud. Ovo bez obzira na to što je potraživanje iz ugovora o zajmu osigurano ugovornim založnim pravom na brodu.

 

"Stvarna nadležnost redovnih sudova u Republici Hrvatskoj, regulirana je Zakonom o redovnim sudovima (NN 32/88 - pročišćeni tekst, 16/91 i 41/90 - u daljnjem tekstu ZRS).

 

Predmet spora je novčano potraživanje tužitelja, fizičke osobe sa prebi­valištem u inozemstvu, prema tuženiku, fizičkoj osobi sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koje tužitelj temelji na ugovoru sklopljenom između parničnih stranaka dana 10. 04. 1990.

 

Prilikom odlučivanja o osnovanosti tako istaknutog tužbenog zahtjeva prvostepeni sud neće primijeniti plovidbeno pravo - odredbe Zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao Republički Zakon temeljem članka 1. Zakona o preuzimanju Saveznih zakona o oblasti pomorske i unutarnje plovidbe (NN 53/91 - u daljnjem tekstu: ZPUP) - već odredbe Zakona o obveznim odnosima koji je preuzet temeljem članka 1. Zakona o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima (NN 53/91) kao Zakon Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu ZOO) kojim se reguliraju prava i obveze stranaka iz ugovora o zajmu (arg. iz članka 557. st. 1. ZOO).

 

Pri tome nije odlučno što su parnične stranke sporazum nazvale "ugo­vor o ugovornom založnom pravu" jer bi se odredbe ZPUP-a na sporni odnos između stranaka trebale primijeniti pod uvjetom da se predmet spora odnosi na ugovorno založno pravo odnosno kada bi se tužitelj (kao vjerov­nik) koristio ovlaštenjem da se namiri iz prodajne cijene broda ostvarene sudskom prodajom u izvršnom postupku (arg. iz članka 201. st. 1. ZPUP-a). Osnivanjem ugovornog založnog prava na brodu samo se osigurava novčano potraživanje vjerovnika (tužitelja) koji je predmet ovog spora.

Budući da iz navedenih razloga Okružni privredni sud nije stvarno na­dležan za suđenje u ovom sporu u prvom stupnju ni na temelju odredbe članka 36. t. 1.c. ZRS, jer se ne radi o plovidbenom sporu, niti na temelju bilo koje odredbe članka 36. ZRS kojim je regulirana stvarna nadležnost Okružnog privrednog suda u Republici Hrvatskoj, to je za suđenje u prvom stupnju u ovom sporu o imovinsko-pravnom zahtjevu stvarno nadležan Op­ćinski sud temeljem članka 33. st. 1. t. 2.a. ZRS, a mjesno nadležan Općinski sud u Rijeci na. osnovi članka 47. st. 1. ZPP."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-2277/92 od 3. studenog 1992.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr