Članak 70. i 71. Zakona o postupku za upis u sudski registar /sada članak 71. st. 1. i 3. Zakona o sudskom registru, Narodne novine broj 1/95, 57/96 i 45/99/

Sud može i po službenoj dužnosti pokrenut postupak za brisanje neosnovano izvršenog upisa u roku od dvije godine od dana upisa. O namjeravanom brisanju sud mora obavijestiti subjekt upisa s pozivom da se u određenom roku izjasni i po potrebi dostavi propisanu ispravu, a odluku donosi nakon održanog ročišta.

 

"Ispitujući pobijano rješenje u granicama žalbenih razloga i navoda, ovaj sud je u prvom redu cijenio na temelju kog propisa je sud prvoga stupnja odlučio, po službenoj dužnosti, provesti brisanje već upisanog paduzeća. Ovaj sud zaključuje da je sud prvog stupnja ovo brisanje provedenog upisa utemeljio na odredbi čl. 70. Zakona o postupku za upis u sudski registar (NN 53a/91). Odredba čl. 70. na kojoj je sud utemeljio svoje rješenje o brisanju upisa glasi:

 

Registarski sud briše neosnovani upis na zahtjev osobe koja ima pravni interes i1i po službenoj dužnosti:

1. ako je upis obavljen bez podnašenja propisane isprave;

2. ako se nakon donošenja rješenja o upisu promijene propisani ili drugi uvjeti za obavljanje djelatnosti odnosno poslova;

3. u drugim slučajevima kada upis nije bio dopušten ili je kasnije postao nedopušten.

 

Registarski sud može pokrenuti postupak za brisanje neosnovano izvršenog upisa najkasnije u roku od 2 godine od dana upisa.

 

Očigledno da je sud prvoga stupnja za svoje rješenje našao uporište u odredbi iz st. 1. toč. 3. cit. č1. 70. Zakona o postupu upisa.

 

Međutim sud prvoga stupnja provodeći brisanje po službenoj dužnosti propustio je primijeniti odredbu čl. 71. istog Zakona. Odredba čl. 71. glasi:

 

"Registarski će sud po službenoj dužnosti, odnosno nakon primitka zahtjeva, obavijestiti subjekt upisa o namjeravanom brisanju neosnovanog upisa, uz dostavu zahtjeva i poziva da se u odredenom roku izjasni i da prema potrebi podnese propisanu ispravu.

 

U slučaju iz st. 1. ovog člana sud zakazuje ročište radi utvrdivanja odlučnih činjenica na koje poziva predlagatelja ako je postupak pokrenut na njegov zahtjev, subjekt upisa a prema potrebi i druge osobe.

 

Nakon što ocijeni utvrdene činjenice, sud donosi rješenje o brisanju konačnog upisa ili o obustavi postupka za brisanje upisa."

 

Usporedujući provedeni postupak brisanja i propisani postupak prema odredbi čI. 71. cit. Zakona o upisu, uočava se da je sud prvoga stupnja propustio obavijestiti subjekt upisa o namjeravanom brisanju te da ga nije pozvao da u odredenom roku da izjašnjenje o činjenicama na kojima je sud utemeljio namjeravano brisanje, te mu ujedno nije dao ni rok da, prema potrebi otkloni nedostatke na koje je sud prvoga stupnja ukazao (jedna osoba obavlja dužnast direktora u dva poduzeća). Dakle, sud prvog stupnja nije proveo postupak nakon kojega je trebao ocijeniti da li utvrdene činjenice ukazuju da treba donositi rješenje o brisanju ili rješenje o obustavljanju postupka. Time je sud prvoga stupnja učinio bitnu povredu postupka iz čl. 354. st. 2. Zakona o parničnom postupku (NN 53/91) koja se primjenjuje u svezi odredbe čl.17. cit. Zakona o upisu."

VTS RH, Pž-1610/93 od 15. ožujka 1994.

 

 

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr