Zakon o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96, 1/98 i 45/99) Članak 43. st. 1. Zakon o veterinarstvu (Narodne novine br. 70/97) Članak 83. st. 4.

Prijava za upis osnivanja veterinarske ambulante - trgovačkog društva je dopuštena, ako je snabdjevena prethodnim mišljenjem Hrvatske veterinarske komore i veterinarsko-zdravstvenom suglasnošću nadležnog Veterinarskog ureda.

 

"Iz spisa proizlazi da je prvostupanjski sud postupio u skladu s odredbom čl. 43. Zakona o sudskom registru, tj. da je ispitao da li je udovoljeno pretpostavkama o kojima ovisi dopuštenost prijave i osnovanost zahtjeva za upis; te da je pravilno ocijenio da u smislu čl. 47. istoga zakona nisu ispunjene pretpostavke za upis u sudski registar o kojima ovisi dopuštenost prijave i osnovanost zahtjeva za upis.

 

Prema odredbi čl. 83. st. 4. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine br. 70/79), veterinarska organizacija, privatna praksa i veterinarska služba može se osnovati uz prethodno mišljenje Hrvatske veterinarske komore i veterinarsko-zdravstvenu suglasnost nadležnog Veterinarskog ureda. lz ove stilizacije citiranog članka 83. Zakona o veterinarstvu, pravilno je sud prvog stupnja ocijenio da predlagatelj treba priložiti uz prijavu prethodno mišljenje Hrvatske veterinarske komore. Pogrešno predlagatelj tumači citiranu odredbu čl. 83. Zakona o veterinarstvu, jer kada po ocjeni predlagatelja mišljenje Hrvatske veterinarske komore ne bi bilo potrebno, onda niti ne bi zakonom bila predviđena obveza dostavljanja prethodnog mišljenja Hrvatske veterinarske komore."

VTS RH, Pž-1903/98 od 16. lipnja 1998.

 

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr