Zakon o sudskom registru (Narodne novine, br. 1/95, 57/96 i 45/99)Članak 43.

Registarski sud nije ovlašten ispitivati osnovanost odluke o opozivu člana uprave. Odluka nadzornog odbora o opozivu člana uprave je pravovaljana sve dok se njegova nevaljanost ne utvrdi u parničnom postupku pravomoćnom sudskom presudom.

 

"Objašnjenje iz popratnog izvješća da opoziv uprave za sudski registar nije valjan i nije neko objašnjenje; naprotiv, nepotrebno unosi daljnje nejasnoće u postupak. Opoziv uprave je naime valjan ili nije valjan, kako za sudski registar, tako i za bilo koga drugog. Ključno je međutim pitanje tko utvrđuje je li opoziv uprave valjan ili nije valjan.U tom smislu od presudnog je značaja rečenica iz st. 2. čI. 244. Zakona o trgovačkim društvima koja glasi: "opoziv je valjan dok se njegova nevaljanost ne utvrdi sudskom odlukom". Iz odredbe čl. 40. ZTD slijedi da sudskuodluku iz čl. 244. st. 2. ZTD donosi sud u parničnom postupku. Je li opoziv uprave valjan ili nije valjan registarski sud cijeni dakle na temelju sudske odluke donesene u parničnom postupku. Odredba po kojoj je opoziv valjan dok se njegova nevaljanost ne utvrdi sudskom odlukom, jedna je od ključnih odredbi ZTD, bez koje dioničko društvo jednostavno ne bi moglo funkcionirati. Ako registarski sud ne bi poštivao tu odredbu, nastala bi potpuna pravna nesigurnost. Upravo kada su u pitanju članovi uprave u praksi često nastaju situacije u kojima je sporno tko je član uprave; opozvani ili novoimenovani član uprave, jer onaj opozvani smatra da je odluka o opozivu nevaljana i sebe i dalje smatra članom uprave, a novoimenovani članuprave naravno smatra da je odluka valjana te i on sebe smatra članom uprave.

 

Odlučno je stoga pitanje koga u takvoj situaciji registarski sud treba smatrati članom uprave; onog opozvanog ili onog novoimenovanog. Odgovor na to pitanje daje upravo odredba iz čl. 244. st. 2. ZTD prema kojoj je opoziv valjan dok se njegova nevaljanost ne utvrdi sudskom odlukom. Smisao te zakonske odredbe gotovo nije potrebno objašnjavati. Ako bi registarski sud smatrao da je član uprave opozvani član, promjena u sudskom registru ne bi se mogla nikada provesti. Opozvani član ne bi naravno podnio prijavu za upis u sudski registar novoimenovanog člana uprave, a prijavu koju bi podnio novoimenovani član uprave registarski sud bi odbacio kao nedopuštenu (podnesenu od neovlaštene osobe).

 

U kontekstu rečenog od posebnog je značaja odgovoriti na pitanje koji je domašaj odredbe čl. 43. st. 2. toč. 4. Zakona o sudskom registru prema kojoj je prijava za upis dopuštena ako su isprave priložene kao dokaz donesene u propisanom postupku. Kada je zakonom propisano da je za upis u registar potrebna suglasnost, odobrenje, oviast, potvrda ili neki drugi akt, uz prijavu se prilaže i taj akt (čl. 40. st. 2. ZRS). Ako je u pitanju akt koji donosi tijelo uprave ili neko drugo državno tijelo, očito je da registarski sud nije nadležan upuštati se u ocjenjivanje je li upravno tijelo pravilno postupilo (arg. iz čl. 12. st. 1. ZPP-a). Medutim, odluke koje donose organi društva, a koje se prilažu uz prijavu, registarski sud je ovlašten načelno ispitivati. Ništavost odluke glavne skupštine može se isticati podizanjem tužbe ali i na drugi način (čl. 357. st. 2. ZTD). Načelno se dakle ništavost odluke glavne skupštine može isticati i u registarskom postupku (jer je to moguče ne samo tužbom, nego i na drugi način). To bi trebalo važiti i za odluke nadzornog odbora, ali ne i kada je u pitanju opoziv člana uprave, jer je u čl. 244. st. 2. ZTD izričito propisano da je opoziv valjan dok se njegova nevaljanost ne utvrdi sudskom odlukom. Registarski sud dakle nije ovlašten cijeniti je li odluka o opozivu člana uprave valjana ili nije."

VTS RH, Pž-3000/98 od 15. rujna 1998.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr