Članak 35. i 46. Zakona o postupku za upis u sudski registar /sada članak 40. st. 2. i članak 47. Zakona o sudskom registru, Narodne novine broj 1/95, 57/96 i 45/99/

Kada je zakonom propisano da je za upis u registar potrebna suglasnost nadležnog tijela uz prijavu se mora priložiti akt kojim se daje ta suglasnost.

 

"Prema čl. 35. st. 1. Zakona o postupku za upis u sudski registar ("NN, br. 53a/91, dalje: ZPUSR), ako prijava za upis u sudski registar ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njoj moglo postupiti, sud će predlagatelja poučiti i pomoći mu da prijavu ispravi odnosno dopuni i može mu prijavu vratiti radi ispravka, a po st. 2. toga članka, zaključkom će odrediti rok za ponovno podnošenje prijave.

 

Po st. 3. citiranoga članka, smatrat će se da je prijava povučena ako ne bude ponovno podnesena u određenom roku, a ako bude ponovno podnesena bez ispravka odnosno dopune - sud će prijavu odbaciti.

 

Uvidom u spis utvrđeno je da je sud zaključkom od 7. travnja 1992., koji je predlagatelj primio 12. travnja 1995., pozvao predlagatelja da u roku od 8 dana dostavi sudu u zaključku navedene isprave i dokaze, a između ostalog suglasnost MUP-a za obavljanje djelatnosti fizičke i tehničke zaštite, a da će u suprotnom temeljem čl. 35. ZPUSR prijava biti odbačena. U prijavi je prijavitelj kao jednu od djelatnosti naveo "pružanje specifičnih usluga iz domene zaštite - stručna obuka o rukovanju i upotrebi oružja".

 

Dopisom od 20. travnja 1995. predlagatelj navodi da temeljem zaključka suda od 7. travnja 1992. dostavlja, između ostalog, i suglasnost MUP-a o obavljanju specifičnih usluga. U spisu je potvrda MUP-a Hrvatske, Obrazovni centar Zagreb broj 154/93 od 12. listopada 1993., kojom taj centar potvrđuje za predlagatelja da je "po odslušanom programu osposobljavanja za držanje, nošenje i pravilnu upotrebu vatrenog oružja u trajanju od 12 sati, polagao dana 12.10.1993. godine ispit o osposobljenosti osposobljene osobe za držanje, nošenje i pravilnu upotrebu kratkog i dugog vatrenog oružja, pred ispitnom komisijom iz obrazovnog centra", te da je ispit položio.

 

lz sadržaja ove potvrde vidljivo je da nije osnovan žalbeni razlog da je predlagatelj dostavio traženu suglasnost MUP-a za pružanje specifičnih usluga - stručne obuke u rukovanju i upotrebi oružja, već samo potvrdu o osposobljenosti za držanje, nošenje i pravilnu upotrebu oružja.

 

Po čl. 46. st. 1. ZPUSR, registarski sud istodobno odlučuje o zahtjevu za upis u sudski registar svih podataka koji su predmet potpisa, pa nije moguće udovoljiti traženju predlagatelja da se dozvoli upis bez sporne djelatnosti. Predlagatelj odlučuje što će tražiti da se upiše u sudski registar, a sud može samo udovoljiti zahtjevu ili zahtjev u cijelosti odbiti.

Registarski sud je zakonito postupio u skladu s odredbom čl. 35. st. 3. ZPUSR kada je odbacio prijavu predlagatelja za upis.

 

Napomena: Vidi članak 40. st. 2., 43., 45., 46. i 47. Zakona o sudskom registru (N N br. 1 /95). "

VTS RH Pž-2363/95 od 17. listopada 1995.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr