Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 496

Ništav je ugovor o zamjeni nekretnina na štetu ovisnog društva, a koji je ovisno društvo sklopilo pod utjecajem vladajućeg društva.

 

"Glede presuđujućeg dijela, žalbeni je sud u cijelosti prihvatio stav prvostupanjskog suda. Sud je pravilno, primjenom čl. 103. Zakona o obveznim odnosima (NN 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 u daljem tekstu: ZOO), utvrdio da je ugovor o zamjeni nekretnina sklopljen 17. travnja 1997. godine, među strankama ništav. Ugovor je prema odredbi toga članka ništav ako je protivan Ustavu, prisilnim propisima i moralu društva. Drugostupanjski sud nalazi da je ovaj ugovor u suprotnosti s prisilnim propisima, ali ujedno protivan moralu i načelu savjesnosti i poštenja u prometu.

 

U postupku je utvrđeno da je tuženi M. L. kao jedini član trgovačkog društva ovisnog društva, a koje je društvo većinski dioničar d.d. (drži 94,43% dionica) - prema tome vladajuće društvo - osobno predsjedavao Skupštini trgovačkog društva (ovisnog društva) dana 7. 04. 1997. godine na kojoj je donijeta odluka (str. 5 spisa) da će se zaključiti ugovor o zamjeni nekretnina između vladajućeg i ovisnog društva Na temelju ove odluke tuženi, tj. M. L. (jedini član trgovačkog društva ovisnog društva d.o.o.) i prednik tužitelja vladajućeg društva sklopili su dana 17. 04. 1997. godine ugovor o zamjeni nekretnina, kojim je M. L. dao u zamjenu nekretnine koje nisu bile njegove, a kako je naknadno utvrđeno odlukama Vrhovnog suda RH GZZ 48/1998. Pri tome je oštećen tužitelj, jer su nekretnine tužitelja procijenjene po knjigovodstvenoj vrijednosti, dok su nekretnine tuženog procijenjene po stvarnoj vrijednosti, pa prema nalazu financijske policije (str. 55 spisa) proizlazi da je vrijednost nekretnina ovisnog društva d.d. tri puta veća od vrijednosti nekretnina vladajućeg društva d.o.o. Na kraju 20. 11. 1997. godine, znači nakon sklapanja ugovora, javni bilježnik M. V. na zahtjev M. L. vrši ispravku zapisnika sa održane skupštine društva TOB d.d. u kojoj samovlasno mijenja odluku skupštine, bez zasjedanja skupštine, a radi stjecanja koristi za tuženoga što je očito u suprotnosti sa načelima savjesnosti i poštenja u prometu.

 

Iz svega navedenog proizlazi da su ovim postupanjem povrijeđene i odredbe čl. 496. st. 1 Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99 u daljem tekstu: ZTD ), jer je tuženi iskoristio svoj položaj jedinog člana i direktora vladajućeg društva da kao predsjednik nadzornog odbora i predsjednik skupštine ovisnog društva navede skupštinu ovisnog društva na sklapanje štetnog ugovora za ovisno društvo. Jer vladajuće društvo ne smije koristiti svoj utjecaj da ovisno društvo uputi na to da poduzme teretne pravne poslove ili da poduzme ili propusti radnje na svoju štetu."

VTS RH, Pž-2374/01 od 6. studenog 2001.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr