Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 420.

Društvenim ugovorom može se ugovoriti istupanje člana iz društva. U tom slučaju određuje se postupak istupanja člana, uvjeti i posljedice.Neovisno o odredbama društvenog ugovora, svaki član društva može tužbom kod suda zahtijevati istupanje iz društva ako za to postoje opravdani razlozi. Činjenica da je član spriječen u ostvarenju svojih prava u društvu jedan je od opravdanih razloga.

 

"Iz spisa proizlazi da je tužitelj kao osnivač društva R. d.o.o. Osijek podnio tužbu protiv društva kao tuženika, radi istupanja tužitelja iz društva, iz razloga što je izmedu tužitelja i drugog osnivača društva V. J. došlo do narušavanja međusobnih odnosa, a iz razloga jer drugi osnivač nije obavljao svoj dogovoreni dio posla administrativne prirode, te je tužitelj za obavIjanje tih poslova morao uposliti kćer drugog osnivača.

 

Nakon provedenog dokaznog postupka sud prvoga stupnja je pravilno ocijenio odredbe Društvenog ugovora o osnivanju od 11. travnja 1996. godine (članak 13. o istupanju, isključenju iz društva), te iskaze stranaka kao svjedoka O. K. i V. J. te ostalu dokumentaciju koja prileži spisu. Pravilno jesud prvoga stupnja primijenio odredbe čl. 420. i čl. 421. Zakona o trgovačkim društvima.

 

Prema odredbi čl. 420. st. 1. ZTD-a, društvenim ugovorom može se odrediti da član može istupiti iz društva i da ga društvo može isključiti. Tada se moraju odrediti i uvjeti, postupak i posljedice istupanja ili isključenja člana iz društva (čl. 420. st. 1. ZTD-a).

 

Prema čl. 420. st. 2. ZTD-a, bez obzira na odredbe prethodnog stavka toga članka, član društva može tužbom kod suda zahtijevati istupanje iz društva ako za to postoje opravdani razlozi. Opravdani razlozi za istupanje iz društva postoje osobito ako mu ostali članovi društva ili neki od organa društva prouzroče štetu, ako je spriječen u ostvarenju svojih prava u društvu ili mu neki organ društva nameče nesrazmjerne obveze (čl. 420. st. 2. ZTD-a).Pravilno je sud prvoga stupnja zaključio da je u konkretnom predmetu tužitelj dokazao da je spriječen u ostvarenju svojih prava u društvu, jer da mu je onemogučen pristup u poslovne prostorije društva, jer je drugi osnivač promijenio bravu na poslovnim prostorijama, a što je razvidno i iz iskaza drugog osnivača - V. J.

 

Prema čl. 421. st. 2. ZTD-a, član koji istupi iz društva i član koji je iz društva isključen imaju pravo da im se nadoknadi tržišna vrijednost njihova poslovnog udjela kakva je bila u vrijeme istupanja. Ako je ulog člana u društvu bio u stvarima ili u pravima, on ima pravo da mu se uloženo vrati, ali ne prije nego što prođu 3 mjeseca od istupanja, odnosno od isključenja iz društva."

VTS RH, Pž-4019/98 od 23. ožujka 1999.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr