Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 342. stavak 1. i 4.

Temeljni kapital može se smanjiti smanjenjem nominalnog iznosa dionica.

Za valjanost odluke o smanjenju temeljnog kapitala društva potrebni su glasovi koji predstavljaju najmanje tri četvrtine glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na glavnoj skupštini.Registarski sud može odbiti zahtjev za upis smanjenja temeljnog kapitala samo ako utvrdi ništavost odluke glavne skupštine.

 

"Prema čl. 342. st. 4. toč. 1. Zakona o trgovačkim društvima (ZTD) temeljni kapital se može smanjiti smanjenjem nominalnog iznosa dionica, što je predlagatelj i učinio u ovom slućaju. Ostaje otvoreno da se utvrdi je su Ii ispunjeni uvjeti za donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala tj. je li došlo do izravnavanja niže vrijednosti ili prenošenja sredstava u kapitalnu dobit, zbog čega treba smanjiti temeljni kapital i nominalni iznos dionica i je li to učinjeno u propisanom postupku. Iz nalaza revizora je vidljivo da nije poštivana odredba čl. 349. st. 1. i 2. ZTD-a. Treba utvrditi je Ii uslijed gubitaka u poslovanju predlagatelja, koja ćinjenica nije sporna, došlo i do smanjenja vrijednosti sredstava. Po stajalištu prvostupanjskog suda, to bi bilo samo onda ako se otuđi prava i obveze što po stajalištu ovog drugostupanjskog suda nije ispravno. Do smanjenja vrijednosti sredstava doći će i na razne druge načine bez da stvari i prava iziđu iz vlasništva i posjeda imatelja. Vrlo čest slučaj je opterećenje hipotekom, što je bilo i u ovom slućaju, što se navodi i u izvješću samo nije navedeno u kojem iznosu. To je nesumnjivo smanjenje vrijednosti imovine. Prvostupanjski sud je pogrešnim stajalištem da je bitno samo otuđenje imovine propustio utvrditi i druge načine smanjenja imovine, pa je zbog toga nepotpuno utvrdio činjenično stanje.

 

Kada je u pitanju dioničko društvo, u ZTD-u propisano je kada registarski sud imenuje revizora (članak 182. stavak 3., ćlanak 305. stavak 3., ćlanak 315. stavak 3. članak 315. stavak 4. i članak 327.). Među odredbama o smanjenju temeljnog kapitala (ćlanak 342. do 354. ZTD-a) nije predviđeno imenovanje revizora od strane suda. Stoga se može poći jedino od toga da je prvostupanjski sud rješenjem od 29. listopada 1998. godine odredio vještačenje u smislu članka 250. ZPP-a u svezi sa ćlankom 20. ZSR-a, ali jeu tom slučaju bio dužan pozvati vještaka da svoj nalaz i mišljenje iznese usmeno (arg. iz članka 260. ZPP-a u svezi s člankom 20. ZSR-a).

 

Odluka o smanjenju temeljnog kapitala mora se podnijeti sudu radi upisa u sudski registar (članak 343. stavak 1. u vezi s člankom 349. stavak 3. ZTD). Prvostupanjski sud je odbio zahtjev za upis odluke o smanjenju temeljenog kapitala, a u obrazloženju nije naveo koje zakonom utvrđene pretpostavke za upis nisu ispunjene (članak 43. stavak 3. Zakon o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96 i 1/98 - ZSR).

 

Jednako tako nije naveo koje pretpostavke nisu ispunjene za upis smanjenja temeljenog kapitala (članak 347. ZTD), a s tim u vezi i za upis izmjene Statuta.Ovaj sud dopušta da registarski sud u postupku upisa u sudski registar pazi po službenoj dužnosti na ništavost odluka Glavne Skupštine. Međutim, u obrazloženju pobijanog rješenja nema riječi o nekom od razloga ništavosti koji su propisani u čl. 313. st. 4., čl. 338. st. 2., čl. 348. st. 2., članka 355. i čl. 359. ZTD-a.

 

Iz navedenog je vidljivo da pobijano rješenje ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati, čime je počinjena apsolutno bitna povreda odredaba postupka iz članka 354. stavak 2. točka 13. Zakon o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92) u svezi s člankom 20. ZSR-a, pa ga je temeljem članka 61. točka 3. ZSR-a valjalo ukinuti."

VTS RH, Pž-2722/99 od 9. rujna 1999.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr