Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) Članak 309.

Nije osnovana prijava za upis povećanja kapitala u trgovački registar ako iz zemljišnoknjižnog izvatka proizlazi da nekretnina kojom se povećava temeljni kapital nije u cjelini upisana kao vlasništvo predlagatelja, već se pojedine čestice nalaze u vlasništvu drugih osoba.

 

"Prema ocjeni ovog suda, pravilno je prvostupanjski sud primijenio odredbu članka 41. stavak 1. točka 3. Zakona o sudskom registru, a u svezi s člankom 55. stavak 2. Zakona o sudskom registru (Narodne novine, br. 1/95, 57/96 i 45/99).

 

Prema članku 41. točka 1. stavak 3. Zakona o sudskom registru, sud je zaključkom Tt-02/1096-2 od 17. siječnja 2003. godine pozvao predlagatelja da dostavi izvadak iz zemljišnih knjiga za sporne čest. zem. koje se unose u temeljni kapital društva konkretno čest. zem. 818/2 i 819 k.o. Gruž (k.č. 845/1 i 1845/3, 1846/1 k.o. Dubrovnik - nova izmjera) u ukupnoj površini 7475 m2 što je vidljivo na listu 39 spisa. Na listu 43 spisa prileži vlastovnica iz koje je vidljivo da je uknjiženo vlasničko pravo na ime Ingra d.d. Zagreb za 1/4 i Hypo-Alpe-Adria Bank d.d. Zagreb na 3/4. Daljnjim uvidom u spis ustanovljeno je da je prvostupanjski sud pravilno utvrdio, a iz rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju i to točke 1. gdje proizlazi da je Fond dao suglasnost da se vrijednost temeljnog kapitala društva predlagatelja poveća za procijenjenu vrijednost nekretnina čest. zem. gore navedenih u iznosu od 8.152.100,00 kn, također rješenjem je predlagatelj pozvan da sazove skupštinu društva u cilju realizacije prethodnog. Kao nespornim utvrđeno je da je predmetno društvo podnijelo prijedlog Fondu dana 5. ožujka 2002. godine tražeći suglasnost da se procijenjene gore navedene nekretnine, a koje nisu u postupku pretvorbe procijenjene u vrijednosti društvenog kapitala uveća za procijenjene vrijednosti nekretnine (spornih nekretnina). Također nespornim je utvrđenje prvostupanjskog suda da je iz zemljišno knjižnog izvatka Općinskog suda u Dubrovniku evidentno da je na čest. 819 i 818/2 z.ul. 654 k.o. Gruž na dan 3. prosinca 1997. godine uknjiženi Hoteli Maestral d.d. Dubrovnik u cjelini, no sljedećim izvatkom broj 419/2003 za predmetne čestice proizlazi da je 17. siječnja 2003. godine uknjiženo vlasničko pravo na predmetnim česticama za Ingru d.d. Zagreb, za ¼, Hypo-Alpe-Adria Bank d.d. za 3/4 uz zabilježbu da je prijenos vlasništva učinjen radi osiguranja tražbine u iznosu od 2.500.000,00 EUR-a. Zaključno predmetne čestice nisu upisane kao vlasništvo predlagatelja, već su uknjižene na sasvim druge pravne osobe što predstavlja pravilno utvrđenje činjeničnog stanja od strane prvostupanjskog suda u pobijanom rješenju. Također pravilnim se smatra i utvrđenje da predlagatelj ne može slobodno raspolagati tim stvarima, obzirom da se iste ne nalaze u njegovom vlasništvu, već su u vlasništvu gore navedenih pravnih osoba. Dapače, na listu 6 žalbe predlagatelj ističe da je točno da danas on više ne raspolaže sa predmetnim nekretninama i da se one nalaze u vlasništvu sasvim drugih osoba. Stoga je valjan zaključak prvostupanjskog suda da žalitelj nije udovoljio uvjetima iz članka 41. stavak 1. točka 3. Zakona o sudskom registru iz kojeg razloga je valjalo donijeti odluku kojom se odbija prijava za upis u sudski registar."

VTS RH, Pž-2320/03 od 16. rujna 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr