Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 291. st. 6.

Dioničar može pravo g lasa na glavnoj skupštini ostvariti bilo osobno bilo putem punomoćnika.

 

Punomoć se mora dati u pisanom obliku (novelom Narodne novine broj 118/03 propisano je da se statutom može utvrditi i drugačiji oblik davanja punomoći), te predati društvu koje je zadržava na čuvanju.

 

Ovjera od javnog bilježnika nije uvjet pravovaljanosti punomoći.

 

"Prvostupanjskom presudom suđeno je:

Usvaja se tužbeni zahtjev koji glasi:

 

"Utvrđuje se da dioničari tuženika B.L 1862 d.d. Zagreb, Vlaška 116, nisu dužni ovjeravati u uredima javnih bilježnika ili u poslovnim prostorijama tuženika punomoći koje su izdali u pisanom obliku tužitelju A. P. iz Zagreba, kao punomoćniku za zastupanje i glasovanje na glavnoj skupštini tuženika".

 

Prema obrazloženju sud prvog stupnja ovako je odlučio, jer je činjenično utvrdio da dioničar ima pravo glasa u glavnoj skupštini ostvarivati i preko punomoćnika. Punomoć se mora dati u pisanom obliku, a nije uvjet njene valjanosti ovjera od javnog bilježnika, kako to sve proizlazi i iz odredbe čl. 291. st. 6. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93 i 34/99 - dalje: ZTD), te odredaba statuta tuženika. Stoga su valjane i izdate punomoći 749 dioničara tuženika koje su oni dali tužitelju kao punomoćniku (inače dioničar od tuženika) da ih zastupa na tuženikovoj skupštini održanoj dana 7. srpnja 1999. godine i da stoga tužitelj ima pravnih interes tužbom tražiti utvrđenje kao u izreci presude.

 

Prema obrazloženju presude prvog stupnja ovo su bitni razlozi zbog kojih je tužbeni zahtjev prihvaćen.

 

Protiv ove presude žali se tuženik.

 

Žalba nije osnovana.

 

Pravilno je sud prvog stupnja zaključio da dioničar pravo glasa u glavnoj skupštini može ostvarivati i preko punomoćnika. Punomoć se mora dati u pisanom obliku, a nije uvjet njene valjanosti ovjera od javnog bilježnika, kako je to i određeno odredbom čl. 291. st. 6. ZTD i kako je to propisano i odredbama statuta tuženika.

 

U vezi ostalih žalbenih razloga treba kazati i to da je dopušteno dokazivati da su priložene punomoći neistinite, pa ako tuženik smatra da su time oštećeni njegovi interesi, to može dokazivati u parnici pobijajući time i valjanost odluka donesenih na skupštini na kojoj je u ime dioničara glasovao njihov punomoćnik."

VTS RH, Pž-420/00 od 28. studenog 2000.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr