Zakon o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 278. st. 3.

Sud može ovlastiti dioničare, koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala, koji su postavili zahtjev, da sami sazovu glavnu skupštinu.

 

Posjedovanje udjela u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala utvrđuje se prema stanju u knjizi dionica.

 

Napomena: ako su izdane dionice u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira koje se vode na dioničarevom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjij depozitarnoj agenciji, dioničari svoj udjel u temeljnom kapitalu koji im daje ovlast da sudu podnesu zahtjev za sazivanjem glavne skupštine mogu dokazati vjerodostojnom ispravom izdanom od strane Središnje depozitarne agencije. Središnja depozitarna agencija je dužna obavješčivati dioničare o stanju i promjenama na njihovom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira (članak 132. stavak 1. točka 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira - Narodne novine broj 84/02)

 

"U ovom izvanparničnom predmetu predlagatelji nisu pružili valjane dokaze o osnovanosti zahtijeva. Predlagatelji tvrde da su dioničari protivnika PGM R. d.d. Dubrovnik, te da imaju dovoljan postotak temeljnog kapitala koji im daje pravo po čl. 278. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 11/93 i 34/99) da od uprave društva zatraže sazivanje izvanredne glavne skupštine društva sa predloženim dnevnim redom. Prijedlogu prileži dokaz da su od uprave društva zatražili sazivanje glavne skupštine, te da uprava zahtjevu nije udovoljila. Od suda pak zahtijevaju da ih ovlasti da sami sazovu glavnu skupštinu, te objave predmet odlučivanja na toj skupštini. Predlagatelji nisu pružili valjane dokaze da su dioničari protivnika, odnosno da su legitimirani na traženje ovlasti za sazivanje glavne skupštine. O svojstvu predlagatelja kao dioničara u spisu postoje proturječne isprave.

 

Trgovačko društvo PGM R. d.d. Dubrovnik je društvo čiji je temeljni kapital podijeljen na dionice koje glase na ime. Dionice koje glase na ime upisuju se u knjigu dionica društva. U odnosu prema društvu vrijedi kao dioničar koji ima dionicu što glasi na ime samo onaj tko je upisan u knjigu dionica. Knjigu dionica vodi uprava, a može vođenje povjeriti banci ili kojoj drugoj specijaliziranoj instituciji.

 

Prema suglasnim tvrdnjama sudionika u ovom postupku PGM R. d.d. Dubrovnik vodi knjigu dionica, i povjerila je vođenje knjige dionica društvu Re. d.o.o. Dubrovnik. Kako zakon nije propisao u kojem obliku se mora voditi knjiga dionica, to se može voditi i elektroničkim zapisom, kao što je to ovdje slučaj. Upisanog dioničara društvo može brisati iz knjige dioničara, ako je u njoj neopravdano upisan. Za potrebe ovog izvanparničnog postupka predlagatelji su bili dužni dokazati da su bili dioničari čije dionice čine najmanje dvadesetinu temeljnog kapitala društva i to i u trenutku kada su od uprave zahtijevali sazivanje skupštine društva te u trenutku kada su od suda zatražili da ih ovlasti da sami sazovu skupštinu i objave dnevni red. Kako je vođenje knjige dionica povjereno trećemu, to samo ta pravna osoba može i dati valjanu potvrdu o stanju u knjizi dionica. Prema ispravama koje su tijekom postupka bile dostupne prvostupanjskom sudu predlagatelji su bili upisani u knjizi dionica, ali su brisani iz knjige dionica sa danom 3. veljače 2000. godine. Kako sud u izvanparničnom postupku nije ovlašten ispitivati pravilnost brisanja dioničara iz knjige dionica, a postupak brisanja predlagatelja i nije predmet ovoga postupka, to nije bilo procesnih mogućnosti da sud udovolji zahtjevu predlagatelja za ocjenu valjanosti upisa, odnosno brisanja u knjizi dionica."

VTS RH, Pž-3852/00 od 13. veljače 2001.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr