Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 252. st. 5.

Zahtjev za naknadu štete prema članovima uprave mogu postaviti i vjerovnici društva, ako ne mogu svoja potraživanja namiriti od društva.

 

Pretpostavka odgovornosti je da vjerovnici su proveli ovršni postupak, a da se ovrhovoditelji nisu mogli namiriti.

 

Napomena: bezuspješan pokušaj namirenja vjerovnika u ovršnom postupku nije jedina pretpostavka za primjenu odredbe članka 252. stavak 5. Zakona o trgovačkim društvima, već vjerovnik i na druge načine može dokazati da svoje potraživanje ne može naplatiti od društva, na primjer saslušanjem drugih vjerovnika, podacima o insolventnosti trgovačkog društva i slično.

 

"Članak 252. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 i 34/99) odnosi se na dužnu pozornost i odgovornost članova uprave dioničkog društva, a kako smo vidjeli, a na odgovarajući način se primjenjuju i na članove uprave d.o.o.

 

Stavak 2. odnosi se na dužnost člana uprave voditi poslove društva kao i u članku 430. ZTD-a. Stavci 2.-4. odnose se na odgovornost za naknadu štete članova uprave društvu ako povrijede svoje obveze.

 

Stavak 5. tog članka odnosi se na predmet ovog spora, jer propisuje da zahtjev za naknadu štete mogu podnijeti i vjerovnici, a to je ovdje tužitelj. Taj propis da određuje dva uvjeta. Prvi je da vjerovnici ne mogu svoja potraživanja podmiriti od društva. Drugi uvjet je, osim u slučaju iz točke 3. stavka 3. tog članka da vjerovnici imaju to pravo samo onda ako član uprave grubo povrijedi dužnost da primijeni pozornost urednog i savjesnog gospodarstvenika.

 

Prema stajalištu ovog drugostupanjskog suda prvi uvjet iz stavka 5. članka 255. ZTD-a znači da je vjerovnik ne samo pokrenuo ovršni postupak protiv dužnika, već dovršeni ovršni postupak na jedan od načina iz članka 68. Ovršnog zakona (Narodne novine broj 57/96 i 29/99, nastavno: OZ), a da se ovršitelj nije naplatio u tom postupku.

 

Kad pokrenuti ovršni postupak nije dovršen, prvostupanjski parnični sud može temeljem članka 12. stavak 1. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine (53/91, 91/92 i 112/99) sam odlučiti o tome može li se vjerovnik naplatiti u ovršnom postupku, ali samo kao o prethodnom pitanju.

 

Iz navedenog je vidljivo da prvostupanjska presuda ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati, jer ni u jednom ni drugom uvjetu iz stavka 5. članka 252. ZTD-a o razlozima presude nema niti riječi o činjenici da su ti uvjeti ispunjeni i ne navode se odlučne činjenice iz ovršnog spisa, tj. o odlučnim činjenicama nema razloga, čime je počinjena apsolutno bitna povreda odredaba parničnog postupka iz članka 354. stavak 2. točka 13. ZPP-a, pa je presudu valjalo ukinuti temeljem članka 369. stavak 1. ZPP-a."

 

VTS RH, Pž-652/01 od 20. veljače 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr