Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) Članak 244.

Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju člana uprave ili njezina predsjednika kada za to postoji važan razlog.

 

Postojanje važnog razloga (gruba povreda dužnosti, nesposobnost za uredno obavljanje poslova društva, izglasavanje nepovjerenja u Glavnoj skupštini) mora biti vidljivo iz obrazloženja odluke, a u nedostatku utvrđenja važnog razloga odluka nadzornog odbora društva je ništava.

 

"Iz obrazloženja pobijane presude proizlazi da tužitelj u tužbi navodi da je odlukom Nadzornog odbora tuženika opozvan s dužnosti predsjednika uprave, a zatim je istom odlukom, predsjednikom uprave imenovan R. P. Ova promjena provedena je i u sudskom registru. Prema rješenju Trgovačkog suda u Splitu broj Tt-98/2854-2 od 25. studenog 1998. godine P. J. brisan je sa mjesta predsjednika uprave, a umjesto njega je upisan R. P. Uvidom u Odluku o opozivu i imenovanju predsjednika uprave društva od 5. kolovoza 1998. godine pod brojem No-O-015/98 utvrđeno je da se tom odlukom opoziva P. J. s dužnosti predsjednika uprave tuženika, a na to mjesto se imenuje R. P.. U Odluci o opozivu P. J. nisu navedeni razlozi na kojima se temelji takva odluka.

 

Nakon što je prvostupanjski sud proveo dokazni postupak u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku, te nije počinio niti jednu bitnu povredu odredaba parničnog postupka, pravilno je zaključio da je tužbeni zahtjev tužitelja u odnosu na poništenje Odluke Nadzornog odbora tuženika No-O-015/98 od 5. kolovoza 1998. godine osnovan.

 

Pravilno je prvostupanjski sud primijenio odredbu čl. 244. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93, 121/99, 34/99 i 52/00, dalje: ZTD). Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju člana uprave ili njezina predsjednika kada za to postoji važan razlog. Važnim razlogom naročito se smatra gruba povreda dužnosti, nesposobnost za uredno obavljanje poslova društva ili izglasavanje nepovjerenja u Glavnoj skupštini društva, osim ako je to učinjeno zbog očito neutemeljenih razloga. Opoziv je valjan dok se njegova nevaljanost ne utvrdi sudskom odlukom. Opozivom člana i predsjednika uprave ne dira se u odredbe ugovora kojega su oni sklopili s društvom (čl. 244. st. 2. ZTD-a).

 

Ovaj sud prihvaća zaključak prvostupanjskog suda da nedostatak valjanog obrazloženja predstavlja propust koji se ne može naknadno raspraviti jer razlozi moraju biti poznati u trenutku opoziva. Stoga je pravilno prvostupanjski sud u tom dijelu usvojio tužbeni zahtjev i utvrdio da je odluka Nadzornog odbora tuženika od 5.

kolovoza 1998. godine o opozivu P. J. sa mjesta predsjednika uprave tuženika pravno nevaljala."

VTS RH, Pž-5376/00 od 26. lipnja 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr