Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 227.

Statutom se ne može uvjetovati prijenos dionica na ime pravom prvokupa u korist dioničara.Ukoliko statut društva sadrži odredbe o pravu prvokupa, takve odredbe nisu pravno valjane i ne mogu se primijeniti.

 

"Pobijanom presudom tuženi je presuđen da u svoju knjigu dionica sa danom 22. travnja 1997. godine upiše tužitelja iz Varaždina, kao pravovaljanog stjecatelja i dioničara na 3099 osnivačkih dionica koje glase na ime, serije "A" društva T Zagreb d.d. pojedinačne nominalne vrijednosti od 200 DEM, ukupne nominalne vrijednosti od 619.800 DEM, stečenih ugovorima o prodaji i prijenosu dionica od ranijih dioničara koji se istovremeno brišu iz knjige dionica kao dioničari i vlasnici, a kako je to sve pobliže navedeno u izreci pobijane presude.

 

Protiv ove presude žali se tuženi.

 

Žalba nije osnovana.

 

Nije osnovan žalbeni razlog pogrešne primjene materijalnog prava, jer je sud prvoga stupnja pravilno primijenio materijalno pravo presuđujući ovaj spor.

 

Statut tuženoga, koji prileži spisu, donesen je 8. prosinca 1995. godine. Ugovori o prodaji i prijenosu dionica datirani su sa travnjem i svibnjem 1997. godine, dakle u vrijeme kada su već bili na snazi i Zakon o trgovačkim društvima i Zakon o mjenici (Narodne novine br. 74/94). Navodeći razloge, zbog kojih nije moguće primijeniti odredbe Statuta tužene o pravuprvokupa, sud se pozvao na čl. 227. zakona o trgovačkim društvima, kojim je propisano da se na promet dionica na ime primjenjuju odredbe o indosamentu iz Zakona o mjenici, a da se Statutom društvo može odrediti, da je za prijenos dionica na ime potrebna suglasnost društva. Dakle, Statutom se ne može uvjetovati prijenos dionica pravom prvokupa, jer to ne određuje Zakon o trgovačkim društvima, pa takvu odredbu ne može sadržavati Statut, što u konkretnom slučaju ima Statut tuženoga koji je priložen u spisu. Međutim, ukoliko Statut sadrži odredbe o pravu prvokupa, takve odredbe ne mogu se poštovati, jer su te odredbe Statuta u suprotnosti sa čl. 227. i 173. Zakona o trgovačkim društvima. U obrazloženju presude navedeno je da su mnogi Statuti dioničkih društava utemeljeni na ranijem Zakonu o poduzećima, sadržavali odredbe o pravu prvokupa dionica, ali da se donošenjem Zakona o trgovačkim društvima, takve odredbe više ne mogu unositi u statute društva, niti se takve odredbe mogu primjenjivati u parnicama koje se vode po Zakonu o trgovačkim društvima."

VTS RH Pž-995/98 od 7. travnja 1998.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr