Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03)

Dionice koje glase na ime prenose se indosamentom i cesijom. Prijenos dionica na ime o kojima nisu izdane isprave o dionicama vrši se isključivo cesijom.

 

"Ispravno prvostupanjski sud navodi da se dionice na ime u smislu čl. 227. Zakona o trgovačkim društvima (ZTD) prenose indosamentom kada su izdane isprave o dionicama, a ako nisu izdane, onda cesijom. Jednako tako je pravilno utvrđenje prvostupanjskog suda da za prijenos dionica nije potrebna suglasnost društva. Tu činjenicu tuženik i ne osporava. Jednako tako i prema čl. 92 ranijeg Zakona o poduzećima (Narodne novine br. 53/91 i 58/93) bilo predviđeno, da imatelji dionica iste mogu prodavati i da se prijenos dionica na ime vrši indosamentom. Ugovor od 4. travnja 1996. godine sadrži sve elemente ugovora o ustupanju (cesiji) iz čl. 436 Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 53/91, 73/91, 3/94, 107/95, 7/96 i 91 /96).

 

Sam tuženik je u svom Pravilniku o vođenju dioničke knjige propisao pretpostavke za upis u knjigu dionica te je propisao da se dionice stječu naplatnim odnosno besplatnim pravnim poslom. Tuženik nije naveo bilo kakvu činjenicu ili razlog zbog čega je odbio zahtjev tužitelja za upisom u knjigu dionica.

 

Tuženik je zapravo sve, relevantne činjenice za rješenje ovog spora učinio nespornim. Sve tvrdnje tuženika svode se u suštini na to da dionice nisu prenesene ugovorom o prijenosu od 4. travnja 1996. godine već znatno ranije - ugovorom o prijenosu 31. 5. 1995. godine, koje je potpisalo trgovačko društvo "F", kao opunomoćenik u ime dioničara, a istovremeno i kao kupac dionica. Taj ugovor je prema tvrdnji, tuženika ništav, jer je u suprotnosti s odredbom čl. 38. Statuta od 23. prosinca 1992. kojim je bilo pripisano pravo prvokupa ostalih dioničara. Ovaj žalbeni sud prihvaća tvrdnje tuženika da je ugovor o prijenosu dionica od 31. 05. 1995. godine ništav. Ništav ugovor ne proizvodi pravne učinke, kao da nije niti sklopljen, ništavost djeluje ex tunc, od samog početka. Na ništavost sud pazi po službenoj dužnosti i na nju se može pozvati svaka zainteresirana osoba sukladno čl. 109 ZOO bez vremenskog ograničenja. To znači da su mali dioničari i nakon 31. 05. 1995. godine ostali imatelji dionica, jer je ništav ugovor koji su 31.05. 1995. sklopili sa društvom "F". Stoga su bez ikakvih zapreka mogli prenijeti ugovorom od 4. travnja 1996. godine dionice na tužitelja.

 

Valjalo je stoga odbiti žalbu kao neosnovanu i temeljem čl. 368 ZPP-a potvrditi presudu prvostupanjskog suda kojom je naloženo tuženiku izvršiti upis u knjigu dionica na ime tužitelja ukupno 2.058 dionica pobliže opisanih u izreci."

VTS RH Pž-3726/97 od 3. veljače 1998.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr