Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03))

Dionice koje glase na ime upisuju se u knjigu dionica društva. Kasnija statutarna ograničenja društva da je za prijenos dionice potrebna suglasnost društva ne odnose se na dionice koje je prije početka primjene statuta prednicima tužitelja invalidima domovinskog rata ustupio Hrvatski fond za privatizaciju.

 

"Presudom prvog stupnja usvojen je tužbeni zahtjev i "C." d.o.o. iz H. dužno je upisati u knjigu poslovnih udjela sa danom 30.04.1996. tužitelja Dragu B. iz H. kao imatelja poslovnog udjela u vrijednosti od DEM 444.933,00 odnosno 33,33% temeljnog kapitala na mjesto ranijih imatelja udjela G.V. te drugih posebno imenovanih u izreci, koji se istovremeno brišu iz knjige poslovnih udjela.

 

Prema obrazloženju tako je sudio sud prvog stupnja našavši da je društveni ugovor o osnivanju tuženika donesen 27.10. 1995. godine, ali je njegova primjena odgođena do dana upisa u skladu s čl. 637 st. 5 Zakona o trgovačkim društvima. Hrvatski fond za privatizaciju je rješenjem od 19. 01. 1996. ustupio bez naplate prednicima tužitelja invalidima domovinskog rata dionice, koje su ovi prodali tužitelju 22.01.i 02.02. 1996. Kako ničim nije ograničen prijenos udjela kod tuženika, sud je u cijelosti usvojio tužbeni zahtjev tužitelja.

 

Protiv ove presude žali se tuženik zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne primjene materijalnog prava i bitne povrede odredaba parničnog postupka.

Žalba nije osnovana.

 

Odredbe društvenog dogovora ne mogu se primjenjivati do dana upisa tuženika u sudski registar i to primjenom odredbe čl. 637 st. 5 Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93) a tuženik je upisan u sudski registar dana 17.09.1996. Ustupanje udjela od Hrvatskog fonda za privatizaciju invalidima domovinskog rata učinjeno je u skladu s propisima, odnosno nema propisa koji bi to zabranjivao. Daljnji kupoprodajni ugovor između tužitelja i invalida domovinskog rata sačinjen je u skladu s propisima. Sve zabrane koje se tiču prodaje udjela odnose se na neotplaćene dionice, a ne na prijenos otplaćenih dionica odnosno na ustupljene udjele bez naknade , te je dozvoljen takav prijenos.

 

Ovaj sud drugog stupnja nije prihvatio žalbene navode tuženika da prema društvenom ugovoru nije moglo doći do prijenosa udjela prije upisa tuženika u sudski registar, jer ograničenja iz društvenog ugovora se primjenjuju tek od dana izvršene registracije a to je 17.09.1996. Kako je relevantno činjenično stanje utvrđeno pravilno i potpuno, pravilno je sud prvog stupnja primijenio materijalno pravo kada je usvojio tužbeni zahtjev.

VTS RH, 1769/97 od 24.lipnja 1997.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr