Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 34. stavak 2.

Ako je za pojedine djelatnosti zakonom propisano da se mogu obavljati samo na temelju suglasnosti dozvole ili drugog akta nadležnog tijela, upis te djelatnosti provest će se samo na temelju prethodne suglasnosti ili dozvole toga nadležnog tijela.

Kako Zakon o telekomunikacijama (NN 53/94) propisuje obvezu pribavljanja koncesije nadležnog vijeća za telekomunikacije za djelatnost telekomunikacije, to se bez pribavljene koncesije ne može izvršiti upis te djelatnosti u trgovački registar.

 

"Ispitujući pobijano rješenje po čl. 365. Zakona o parničnom postupku (NN br. 53/91, 91/92, 112/99) u svezi sa čl. 20. st. 2. Zakona o sudskom registru (NN 1/95, 57/96, 45/99), ovaj sud nalazi da u donošenju rješenja nisu počinjene povrede odredaba postupka na koje sud pazi po službenoj dužnosti.

 

Pravilno je sud primijenio odredbe Zakona o sudskom registru te Zakona o trgovačkim društvima (ZTD) kada je djelomično odbio prijedlog za upis proširenja djelatnosti.

 

Odredbom čl. 32. st. 1. ZTD-a zagarantirana je poduzetnička sloboda, pa predmet poslovanja trgovačkog društva može biti obavljanje svake dopuštene djelatnosti. Dopuštena je svaka djelatnost koja nije zakonom zabranjena ili nije suprotna moralu društva (čl. 32. st. 2. ZTD).

 

Takva poduzetnička sloboda ipak trpi ograničenja, pa se neke djelatnosti mogu prema posebnim propisima obavljati samo uz posebnu suglasnost, dozvolu ili drugi akt državnog organa ili neke institucije, a neke mogu obavljati samo određeni oblici trgovačkih društava.

 

Ako je za pojedine djelatnosti zakonom propisano da se mogu obavljati samo na temelju suglasnosti, dozvole ili drugog akta državnog organa ili neke institucije, upis te djelatnosti u trgovački registar provest će se samo na temelju prethodne suglasnosti ili dozvole toga organa ili institucije (čl. 34. st. 2. ZTD).

 

Skupine djelatnosti određene su u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, no kako je naprijed označeno, to ne znači da sva trgovačka društva bezuvjetno mogu obavljati sve djelatnosti svih skupina.

 

Predlagatelj je zatražio upis djelatnosti iz skupine 64.2 Telekomunikacije… za koje Zakon o telekomunikacijama (Narodne novine br. 53/94) propisuje obvezu pribavljanja koncesije nadležnog vijeća za telekomunikacije. Žalitelj pogrešno kvalificira pravnu prirodu koncesije. Koncesija nije ugovor, to je odobrenje odnosno akt nadležnog državnog organa ili institucije koji koncesionaru daje određene ovlasti, a predstavlja pravnu osnov koncesionaru da sklopi ugovor o koncesiji. Bez potrebne koncesije ne može se izvršiti upis djelatnosti za koju je propisana potreba pribavljanja koncesije."

VTS RH, Pž-4237/99 od 3. listopada 2000.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr