Zakon o trgovini (Narodne novine br. 11/96), članak 58.

 

- Nepošteno tržišno natjecanje: naslanjajuće ponašanje - 217/9 i 24/6

 

- Nepošteno je tržišno natjecanje distributera koji ditribuira proizvode inozemnog dobav­ljača (proizvođača ili trgovca na veliko) s naslanjajućim žigom (znakom).

 

- Distribucijom na tržištu Republike Hrvatske uvozom i plasiranjem detergenta Ciffy kojim se u svemu oponaša međunarodno registrirani žig Cif, s učinkom prava prvenstva u Republici Hrvatskoj, distributer čini djelo nepoštenog tržišnog natjecanja.

 

"Trgovački sud u Zagrebu pobijanom presudom broj XXVI-P-1447/99 od 30. rujna 1999. godine utvrdio je da je tuženik počinio djelo nepoštenog tržišnog natjecanja uvozom i plasiranjem na tržište Republike Hrvatske proizvod CIFFY, te mu se zabranjuje uvoz u Republiku Hrvatsku navedenog proizvoda kao i svaka upotreba znaka CIFFY. Nalaže se tuženiku da u roku od osam dana uništi sve zalihe proizvoda CIFFY, a presuda će biti objavljena na trošak tuženika u dnevnim listovima Vjesnik, Jutarnji list te u tjednicima Nacional i Globus.

Prema obrazloženju tužitelj je podnio ovome sudu tužbu zbog povrede prava na žig, nepoštenog tržišnog natjecanja te naknade nematerijalne štete. Tuženik je 2. studenog 1998. godine dobio prvu opomenu kojem od njega tužitelj traži da obustavi plasiranje deterdženta sa znakom CIFFY koji u svemu oponaša zaštićeni žig CIF. U tijeku postupka tuženik nije osporavao da je te proizvode uvozio i plasirao na tržište kao uvoznik kako prije opomene tako i nakon toga, prema tome radi se o kontinuiranoj aktivnosti stavljanja u promet spornog proizvoda koja se odvijala u tijeku 1998. godine i 1999. godine. Tužitelj je nositelj prava na međunarodni žig broj 246233 pod nazivom CIF za proizvode iz razreda treće međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga, a sve s učinkom prava prvenstva u Republici Hrvatskoj od 6. prosinca 1998. godine, a također je isti ovjeren i kod Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske. Tuženik u odgovoru na tužbu u bitnome navodi da on uvozi veliki broj proizvoda sredstava za čišćenje te da je sporni proizvod uvezao iz Italije, ali da je njegov plasman bio tako loš da ga vrlo vjerojatno neće uvoziti. Iz navedenog zaključuje se da tuženik distribucijom talijanskog proizvoda krši čl. 58. Zakona o trgovini (NN 11/96).

VTS RH odbio je tuženikovu žalbu i potvrdio prvostupanjsku presudu iz sljedećih razloga:

"Ispitujući pobijanu presudu u granicama žalbenih razloga te u odnosu na navod žalbe da je došlo do pogrešne primjene materijalnog prava, ovaj sud nalazi da je prvostupanjski sud pravilno primijenio materijalno pravo u odnosu na toč. 1. izreke presude, jer se i po stajalištu ovoga suda na odnos stranaka primjenjuje Zakon o trgovini. U obrazloženju prvostupanjske presude, a što proizlazi iz toč. 1. izreke presude, sud se poziva na odredbu čl. 58. Zakona o trgovini u kojem su primjerice i instruktivno navedeni slučajevi nelojalne konkurencije iz opće klauzule u čl. 57. Zakona o trgovini. Radnja tuženika suprotna je dobrim poslovnim običajima, jer se radi o plasiranju proizvoda na tržište koje je uvezeni iz Italije, čiji je vanjski oblik sličan je proizvodu tužitelja, što bez daljnjega može stvoriti zabunu na štetu tužitelja kao proizvođača proizvoda CIF i ujedno mu nanijeti štetu. S obzirom na sličnost vanjskog izgleda i naziva proizvoda i upotrebe proizvoda u iste svrhe (sredstvo za čišćenje) postoji objektivna mogućnost da se nanese šteta tužitelju. Također ne stoji navod žalbe da se iz pobijane presude ne može razabrati da li se radi o povredi žiga ili nepoštenog tržišnog natjecanja, jer je prvostupanjski sud u obrazloženju svoje presude, izričito naveo da tuženik distribucijom talijanskog proizvoda krši čl. 58. Zakona o trgovini (NN 11/96)."

VTS RH, Pž-5123/99 od 7. studenog 2000.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr