Zakon o trgovini (Narodne novine br. 11/96), članci 57. i 58.

 

· Pod nepoštenim tržišnim natjecanjem smatra se reklamiranje robe navođenjem podataka o drugom trgovcu kojima se može nanijeti šteta ugledu ili poslovanju drugog trgovca (ocrnjivanjem protivnika).

 

"Nije prijeporno da je tuženik tiskao i podijelio reklamne listiće, sadržaj kojih nije primjeren dobrim poslovnim običajima, iz razloga što spominje firmu tužitelja, uspoređuje cijene usluga tužitelja sa svojom cijenom i iznosi pojedi­nosti iz poslovnog ugovora. Prema listiću koji je priložen, proizlazi da između ostalog sadrži tekst "naknada upravitelju za upravljanje zgradom iznosi samo 5% mjesečno od sredstava zajedničke pričuve" (bivša etažna zgrada). To je upola manje od cijene koju je odredio "S" d.d. za iste poslove (10%).

Prema odredbi čl. 57. Zakona o trgovini, pod nepoštenim tržišnim natje­canjem podrazumijevaju se radnje trgovca kojima se radi tržišnog natje­canja povrjeđuju tržišnim natjecanjem podrazumijeva se osobito reklami­ranje, oglašavanje ili ponuda robe ili usluga navođenjem podataka ili upo­trebom izraza s kojima se iskorištava ugled drugog trgovca, njegovih proizvoda ili usluga, odnosno davanje podataka o drugom trgovcu, ako ti podaci štete ili mogu nanijeti štetu ugledu ili poslovanju drugog trgovca. Prema tome, za ocjenu o nepoštenom tržišnom natjecanju, nije uvjet samo da je postojala šteta, nego i da je mogla nastati šteta, što je bez dvojbe učinjeno navedenim oglasom tuženika. Stoga i ukoliko nije šteta nastala, potrebno je da se usvoji dio tužbenog zahtjeva kojim tužitelj zahtijeva da se na prikladan način u javnom glasilu "Varaždinske vijesti" objavi ispravak oglasa tuženika tiskanog u reklamnom listiću. U tome smislu štiti se i tvrtka i po odredbama čl. 31. Zakona o trgovačkim društvima. Stoga je prei­načena prvostupanjska presuda u tome dijelu, pa je odlučeno da se usvoji tužbeni zahtjev i naloži tuženiku, da na prikladan način u javnom glasilu "Varaždinske vijesti" objavi ispravak tiskanog oglasa u reklamnom listiću, pa je temeljem odredbe čl. 373. toč. 4. ZPP-a i odlučeno kao u izreci prvostupanjske presude."

VTS RH, Pž-3073/97 od 11. studenog 1997.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr