Zakon o poduzećima (NN RH br. 53/91, 8/92, 58/93), članak 52, 155, 156. i 159.

 

- Prednost zaštite ranije upisane tvrtke - 207/9 i 63/2

 

- Kod istog suda ne mogu biti upisana dva ili više poduzeća koja obavljaju istu ili srodnu djelatnost. Prednost ima trgovačko društvo koje je ranije podnijelo prijavu za upis u sudski registar.

 

- Oznaka oblika trgovačkog društva (prije: poduzeća) nije od zna­čaja za ocjenu da li se radi o istoj ili sličnoj tvrtki, a nije odlučna ni činjenica je li već došlo do zabune u pravnom prometu.

 

"Među strankama nije sporno činjenično stanje tj. pod kojim nazivom je registriran tužitelj i tuženik i kada su izvršene registracije, već je sporno da li se radi o istom ili sličnom nazivu tvrtke, pa slijedom toga da li je bilo mjesta primjeni odredbi članka 159. Zakona o poduzećima (Sl. l. SFRJ 77/88, 40/89, 46/90 i 61/90 koji je preuzet Zakonom o preuzimanju . . . NN 53/91, dalje u tekstu: Zakon). Naime, prema odredbi čl. 159. Zakona, poduzeću pro­tiv kojeg se zahtijeva zaštita tvrtke sud će zabraniti upotrebu tvrtke ako nađe da je taj zahtjev opravdan. Prema odredbi čl. 156. Zakona pod istom ili sličnom tvrtkom ne mogu biti upisana kod istog suda, koji vodi sudski registar, dva ili više poduzeća koja obavljaju istu ili srodnu djelatnost, a ako su se prijavila sudu takva dva poduzeća, čije tvrtke se ne razlikuju, tada pravo na upis tvrtke ima poduzeće koje je ranije prijavilo tvrtku sudu.

U konkretnom slučaju po stajalištu ovog suda prvostupanjski sud je pra­vilnom ocjenom sličnosti tvrtki tužitelja i tuženika, te pravilnom primjenom citiranih odredbi zabranio tuženiku da upotrebljava tvrtku "D.-t.", jer se u konkretnom slučaju i ne radi o sličnosti već o istoj tvrtci. Tvrdnja žalitelja da tužitelj ima oznaku društva s ograničenom odgovornošću, a tuženik da je dioničko društvo, nemaju veze s oznakam tvrtke tužitelja i tuženika, jer pre­ma odredbi čl. 155. poduzeće može imati i skraćenu oznaku tvrtke koja sadrži oblik i vrstu odgovornosti poduzeća, a sama tvrtka jest ime poduzeća pod kojim isto posluje (članak 152. Zakona). Prema tome u konkretnom slučaju tužitelj i tuženik imaju isto ime - tvrtku "D.-t.", isto sjedište i sadrže i ozna­ke vrste i opsega odgovornosti poduzeća. Oba naziva upućuju na trgovačku djelatnost, pa iz svega proizlazi da se radi o istoj tvrtci u smislu samog naziva poduzeća, pa je očito da je pravilan zaključak prvostupanjskog suda da može doći do zabune u pravnom prometu i kod potrošača. Međutim, neosno­vano tuženik ističe da u konkretnom slučaju nije došlo do zabune zbog na­vodne sličnosti u nazivima tvrtki stranaka, jer prema citiranim odredbama Zakona nije potrebno da su već nastupile takve posljedice tj. da je došlo do zabune u pravnom prometu, već je bitno da li se radi o istom ili sličnom nazivu tvrtke, pa ako se utvrdi da se radi, tada će sud zabraniti upotrebu takve tvrtke poduzeću koje je kasnije registrirano pod istim ili sličnim na­zivom, bez obzira da li je došlo do zabune u pravnom prometu i kod potro­šača ili ne."

 VTS RH, Pž-3349/93 od 1. ve­ljače 1994.

 

Napomena, Kos: Sada je ovo pitanje uređeno Zakonom o trgovačkom društvima ("Narodne novine", br. 111/93., 34/99. i 52/00 i 118/03), dalje: ZTD, i to, odredbama članka članka 11. stavak 2. (citat): (2) Tvrtka trgovačkoga društva mora se jasno razlikovati od tvrtke drugoga trgovca upisane u sudski registar kod istoga registarskoga suda - i odredbama članka 14. ZTD-a (citat): Razlikovanje tvrtki (1) Sastojci tvrtke ne mogu biti takvi da stvaraju zabunu glede predmeta poslovanja trgovačkoga društva, utiska o identitetu ili povezanosti s drugim društvom, da vrijeđaju prava intelektualnog i industrijskog vlasništva ni druga prava drugih osoba. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, povezana društva u smislu odredaba članka 473. ovoga Zakona mogu u svojim tvrtkama upotrebljavati zajedničke sastojke. (3) Ako je u tvrtki sadržano ime člana trgovačkoga društva koje je jednako ranije upisanoj tvrtki drugoga društva ili imenu druge osobe sadržanome u ranije upisanoj tvrtki drugoga društva, u tvrtku koja se kasnije upisuje moraju se unijeti dodaci kojima se osigurava da se te tvrtke jasno razlikuju.

Istovjetnost ili različitost tvrtki mogu imati utjecaja na tržištu kao konkurentska sredstva. Tvrtka može biti moćno konkurentsko sredstvo na tržištu. Trgovačko društvo može prodavati svoje proizvode ili obavljati usluge (proizvodne, posredovanje u trgovini, financijske, intelektualne usluge...) pod robnim ili uslužnim žigom svoje tvrtke tj. kao robni ili uslužni žig može koristiti svoju tvrtku, dakle, svoje ime. Dapače, to je vrlo čest slučaj. Ako, i kada natjecatelj, u tržišnom natjecanju, na zakonit način koristi ime svoje tvrtke kao robni ili uslužni žig onda je to dopušteno, dakle, pošteno slobodno tržišno natjecanje koje uživa pravnu (sudsku) zaštitu po članku 10bis Pariške konvencije i po odredbama članka 4. i 70. do 72. Zakona o trgovini (Narodne novine br. 49/03. od 27.3.03. i 103/03. od 26. lipnja 2003). Predmnijeva se pak da neko trgovačko društvo zakonito koristi ime svoje tvrtke, kao robni ili uslužni žig, ako koristi ono ime tvrtke koje je upisano u sudski registar. Zato je zakonodavac i donio citirani propis članka 11. stavak 2. i članka 14. stavak 1. ZTD-a s ciljem da spriječi upis u sudski registar istovjetna imena tvrtki koja bi na tržištu izazivala zabunu u pogledu personalnog podrijetla proizvoda ili usluga kao i u pogledu karakteristika proizvoda i usluga što se nude i prodaju na tržištu pod imenom jedne ili druge tvrtke. Zato se smatra nepoštenim tržišnim natjecanjem ako natjecatelj koristi tuđu upisanu tvrtku kao svoj robni ili uslužni žig, a on nema to ime upisano u sudskom registru. Kada bi se dogodilo da trgovački sud, koji vodi sudski registar trgovačkih društava, ipak upiše dva trgovačka društva pod istim imenom, tada bi prednost pri sudskoj zaštiti imalo ono društvo koje je prvo upisalo svoju tvrtku.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr