Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99, 129/00 i 123/03) Članak 176. st. 2., 4. i 5.

Obveza je stečajnog vjerovnika, pa i kada ima ovršni naslov, prijaviti svoju tražbinu u stečajnom postupku.

 

Ukoliko prijava bude podnesena izvan zakonskog roka, stečajni sudac će je odbaciti.

 

"Stečajni vjerovnik može svoju tražbinu ostvarivati samo u stečajnom postupku, pa čak kad i ima ovršnu ispravu. To znači da svoju tražbinu mora prijaviti stečajnom upravitelju. Tražbine prijavljene nakon roka odbacit će se, kao što je rješenjem učinio i prvostupanjski sud.

 

Krivo navodi žalitelj da je dužnost stečajnog dužnika preuzeti ovršni postupak.

 

Pravila o prekidu parničnog postupka kao pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka na odgovarajući način primjenjuju se i u ovršnom postupku. U smislu odredbe članka 215. stavak 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 112/99, 88/01, 117/03) postupci prekinuti radi nastupa pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupka, nastavit će se kad stečajni upravitelj preuzme postupak ili kad ga sud na prijedlog protivne strane pozove da to učini. Dakle, nema obveze stečajnog upravitelja preuzeti sve prekinute postupke. U pravilu stečajni upravitelj će nastaviti one postupke za koje ima pravni interes.

 

Obveza i pravo stečajnog vjerovnika, pa čak i kada ima ovršni naslov, je prijaviti ili ne prijaviti svoje potraživanje u stečajnom postupku. Nesporno je i to jedini pravni put kojim može ostvariti svoju tražbinu (članak 96. Stečajnog zakona - "Narodne novine" broj 44/96, 29/99, 129/00 i 123/03). Obzirom da je vjerovnik svoju prijavu podnio nakon isteka roka, neovisno o naslovu, prvostupanjski sud ju je pravilno odbacio."

VTS RH Pž-1804/03 od 23. rujna 2003. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr