Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) Članak 176.

Rok od tri mjeseca računajući od dana održanog prvog ispitnog ročišta je krajnji rok do kojega se može podnijeti prijava.

 

Rok od tri mjeseca je prekluzivne naravi, a sve prijave podnesene nakon isteka navedenog roka stečajni sudac odbacit će kao nepravodobne.

 

"Prema članku 176. stavak 2. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 44/96, 29/99, 129/00) tražbine prijavljene nakon isteka roka za prijavljivanje koje nisu ispitane na ispitnom ročištu, te tražbine prijavljene najkasnije u roku od 3 mjeseca nakon prvog ispitnog ročišta, ali ne poslije objavljivanja poziva za završno ročište, mogu se ispitati na jednom ili više posebnih ispitnih ročišta koje će, na prijedlog vjerovnika koji nisu pravodobno prijavili svoje tražbine odrediti stečajni sudac rješenjem uz uvjet da u roku od 15 dana solidarno uplate predujam za pokriće troškova toga ročišta. Ako se predujam ne uplati u roku, posebno se ispitno ročište neće održati, a nepravodobne će prijave biti odbačene. Prijave podnesene nakon isteka toga roka odbaciti će se, a o odbacivanju nepravodobno podnesenih prijava odlučuje rješenjem stečajni sudac (članak 176. stavak 4. i stavak 5. SZ-a).

 

Prema tome rok od 3 mjeseca je krajnji rok do kojega se može podnijeti prijava, računajući od dana održanog prvog ispitnog ročišta. U pitanju je prekluzivni rok i sve prijave podnesene nakon isteka toga roka odbacuju se kao nepravodobne."

VTS RH Pž-6246/01 od 18. prosinca 2001. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr