Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96 i 29/99) Članak 173. st. 4.

Razlučni vjerovnici trebaju označiti prilikom podnošenja prijave ispra­ve iz kojih tražbina proizlazi, dio imovine na koji se odnosi njihovo razlučno pravo, te svotu do koje njihove tražbine neće biti pokrivene razlučnim pravom.

 

"Stečajni vjerovnik i u žalbi navodi da do sada nije niti tražio upis svog založnog prava na nekretninama kako je opisano u njegovoj žalbi. Uvidom u prijavu stečajnog vjerovnika vidljivo je da stečajni vjerovnik nije prijavio pravo odvojenog namirenja, tj. nije postupio u skladu sa odredbom čl. 173. st. 4. Stečajnog zakona i nije označio dio imovine stečajnog dužnika na koje se odnosi njegovo razlučno pravo, već je u prijavi samo naveo svoje potraživanje koje ima prema stečajnom dužniku. Stoga su neosnova­ni navodi žalbe žalitelja kada tek u žalbi traži pravo odvojenog namirenja na nekretninama stečajnog dužnika, jer je to bio dužan učiniti prilikom podnošenja prijave potraživanja u skladu sa već spomenutom odredbom čl. 173. Stečajnog zakona.

 

Obzirom na izloženo valjalo je žalbu stečajnog vjerovnika odbiti kao neo­snovanu i potvrditi pobijano rješenje temeljem odredbe čl. 380. st. 1. toč. 2. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92 i 112/99), a u svezi sa čl. 6. Stečajnog zakona."

VTS RH, Pž-4320/99, od 9. studenog 1999.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr