Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) Članak 131. st. 1.

Može se pobijati pravna radnja koju je dužnik poduzeo u posljednjih deset godine prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog potupka namjerom da ošteti svoje vjerovnike, ako je druga strana u vrijeme poduzimanja znala za namjeru dužnika.

 

Pretpostavlja se namjera ako je suugovaratelj znao za insolventnost dužnika i da se radnjom oštećuju njegovi vjerovnici.

 

"Prvostupanjski sud je ispravno zaključio da je ugovor o prodaji nekretnina sklopljen između tuženika s namjerom oštećenja tužitelja, kao i ostalih vjerovnika i da su ispunjene pretpostavke iz čl. 131. Stečajnog zakona. Za svoje stanovište zašto je usvojio tužbeni zahtjev prvostupanjski sud je dao valjane razloge koje prihvaća i ovaj žalbeni sud bez potrebe da se ponavljaju.

 

Temeljem odobrene prisilne nagodbe između drugotuženika i njegovih vjerovnika tužitelju je priznata njegova tražbina u iznosu od 156.725,71 kn koju je drugotuženik bio u obvezi isplatiti u punom iznosu do 19. srpnja 1997. godine, po kojoj nagodbi drugotuženik nije postupio. Dakle, 20. srpnja 1997. godine tuženik je u zakašnjenju s isplatom dospjelog novčanog duga prema tužitelju, a tuženici 24. srpnja 1997. godine sklopili su ugovor o prodaji nekretnina s obročnom isplatom, dakle pet dana nakon isteka zadnjeg roka za isplatu vjerovnika prema uvjetima iz prisilne nagodbe. Ugovorena cijena od 3,000.000,00 DEM iako je protekao rok za isplatu nije plaćena, niti je drugotuženik poduzeo bilo kakove radnje radi naplate navedene cijene. Prvotuženik je usprkos činjenici da ništa nije platio upisan kao vlasnik nekretnina navedenih u kupoprodajnom ugovoru.

 

Stoga bitni žalbeni navodi prvo i drugo tuženika da će iznos iz kupoprodajnog ugovora ući u stečajnu masu i da će vjerovnici biti isplaćeni apsolutno je neuvjerljiva upravo iz dosadašnjeg ponašanja drugotuženika i ne ukazuje na stvarnu namjeru drugotuženika da će namirit vjerovnike, u konkretnom slučaju tužitelja. Iz takvog ponašanja drugotuženika upravo i proizlazi zaključak da je ugovor o prodaji nekretnina sklopljen s namjerom oštećenja tužitelja kao i ostalih vjerovnika, a pri tome treba također imati u vidu da je Mile Košćak (potpisnik ugovora), u vrijeme sklapanja ugovora direktor i jedini osnivač prvotuženika ujedno i član nadzornog odbora drugotuženika.

 

Imajući u vidu sve naprijed navedeno očita je namjera prisvojiti nekretnine i time oštetiti vjerovnike.."

VTS RH Pž-2184/99 od 13. ožujka 2001. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr