Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, i 29/99) Članak 131.

Naplatni ugovor sklopljen između dužnika i njemu bliske osobe može se pobijati ako se stečajni vjerovnici njime izravno oštećuju.

 

Član uprave ovlašten na zastupanje je stečajnom dužniku bliska osoba koja je znala i morala znati za nepovoljno stanje dužnika.

 

"Iz spisa proizlazi da je sud tijekom dokaznog postupka analizirao dokumentaciju koja prileži spisu, a posebno rješenje Trgovačkog suda u Splitu broj XIV St-32/98 od 14. srpnja 1998. godine, bilancu tužitelja na dan 31. prosinca 1996. godine, račun dobiti i gubitaka od 1. siječnja do 31. prosinca 1996. godine, prijavu poreza na dobit za poreznog obveznika "M." d.o.o. Solin za 1997. godinu; te su svi podaci koje sud prvog stupnja u obrazloženju navodi, a iz kojih je razvidno da je tuženik znao da se tužitelj nalazi u nepovoljnoj financijskoj situaciji - takvi da zaključak suda prvog stupnja slijedi iz navedenih isprava koje se nalaze u spisu. Stoga iz dokumentacije koja prileži na listu 24. do 45. spisa slijedi pravilna ocjena suda prvog stupnja da je tužitelj poslovao s gubitkom.

 

Pravilno je sud prvog stupnja ocijenio da je tuženik "bliska osoba" iz čl. 136. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 44/96 i 29/99), a obzirom da je A. M. bio član uprave kod tužitelja, a što je vidljivo iz podataka za upis u glavnu knjigu sudskog registra (list 22. do 23. spisa).

 

Pravilno je sud prvog stupnja zaključio da su ispunjeni uvjeti iz čl. 131. st. 2. Stečajnog zakona (NN broj 44/96).

 

Prema čl. 131. st. 2. Stečajnog zakona, naplatni ugovor sklopljen između dužnika i njemu bliske osobe može se pobijati ako se stečajni vjerovnici njime izravno oštećuju. Taj se ugovor ne može pobijati ako je sklopljen ranije od 2 godine prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka ili ako druga strana dokaže da joj u vrijeme sklapanja ugovora nije bila poznata namjera dužnika da ošteti vjerovnike (čl. 131. st. 2. Stečajnog zakona).

 

Pravilno sud prvog stupnja zaključuje da je tuženik znao da se tužitelj nalazi u nepovoljnoj financijskoj situaciji, i unatoč takvom stanju, kao član uprave sa ovlaštenjima osobe ovlaštene na zastupanje, zaključio je ugovor iz čijeg teksta je vidljivo da se radi o takvoj poslovnoj transakciji koja je krajnje nepovoljna za tužitelja, a izrazito povoljna za tuženika, obzirom da je ugovorena obročna otplata cijene vozila na 120 mjesečnih rata uz izrazito nisku kamatnu stopu, a sve u situaciji kada tužitelj posluje sa velikim gubicima."

VTS RH Pž-5058/99 od 15. veljače 2000. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr