Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03 I 197/03) Članak 128.

Kongruentno namirenje je pravna radnja poduzeta u posljednja tri mjeseca prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, kojom se jednom stečajnom vjerovniku daje ili omogućava osiguranje ili namirenje na način i u skladu sa sadržajem njegova prava.

 

Ova pravna radnja je pobojna ako je dužnik bio nesposoban za plaćanje i ako je vjerovnik znao za tu nesposobnost.

 

Osoba koja je bila član uprave trgovačkog društva po svom položaju znala je za nesposobnost za plaćanje tog društva.

 

"Kongruentno namirenje je pravna radnja koja je poduzeta u posljednja tri mjeseca prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, a kojom se jednom stečajnom vjerovniku daje namirenje sukladno sadržaju njegova prava.

 

Ta pravna radnja je pobojna ako je u to vrijeme dužnik bio nesposoban za plaćanje i ako je u isto vrijeme vjerovnik znao za tu nesposobnost.

 

Pravilno je sud prvoga stupnja primijenio odredbu čl. 128. st. 1. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03 i 197/03), te je vrlo detaljno obrazložio, pa u tom dijelu ovaj sud u cijelosti prihvaća obrazloženje suda prvoga stupnja. Naime, uvidom u stečajni spis Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem St-2/99, utvrđeno je da je vjerovnik Zagrebačka banka prijedlogom od 11. siječnja 1999. godine predložila otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom - tužiteljem, te da je stečajni postupak otvoren dana 16. travnja 1999. godine, a radnja čije se pobijanje traži, poduzeta je 07. siječnja 1999. godine. Isto tako, sud je uvidom u obrazac BON-2, Zavoda za platni promet utvrdio, da je tužitelj na dan 10. prosinca 1998. godine bio neprekidno u blokadi ukupno 917 dana, te da je iznos nepodmirenih naloga za plaćanje iznosio 87.928.127,00 kn, pa je, prema tome, tužitelj u vrijeme poduzimanja pravne radnje bio nesposoban za plaćanje.

 

Isto tako je sud prvoga stupnja pravilno utvrdio, uvidom u uvjerenje Zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe Zagreb, za B. L., koja je u svojstvu zakonskog zastupnika tuženika potpisala ugovor čije se pobijanje tužbom traži, da je bila djelatnik tužitelja od 15. ožujka 1996. godine, pa sve do 14. veljače 1999. godine, pa je, prema tome, u vrijeme kada je pravna radnja bila poduzeta, bila zaposlena kod tužitelja.

 

Prema ocjeni ovoga vijeća, u cijelosti se prihvaća ocjena suda prvoga stupnja da nije bilo potrebe saslušavati B. L., na okolnost da li je znala da je uvrijeme poduzimanja radnji tužitelj bio nesposoban za plaćanje; jer ovaj sud prihvaća ocjenu suda prvoga stupnja, da obzirom na položaj koji je B. L. imala kod tužitelja je svakako znala za nesposobnost tužitelja za plaćanje."

VTS RH Pž-4067/01 od 29. travnja 2003. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr