Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) Članak 128. st. 1.

Kongruentno namirenje je pravna radnja, koja je poduzeta u posljednja tri mjeseca prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, kojom se jednom vjerovniku daje namirenje u skladu sa sadržajem njegova prava.

 

Pravna radnja (ugovor o kompenzaciji) poduzeta u posljednja tri mjeseca prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka sa dužnikom čiji je račun bio u dugotrajnoj blokadi je pobojna.

 

"Pravilno je sud prvoga stupnja, prema ocjeni ovoga vijeća, primijenio odredbu članka 128. stavak 1. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 44/96, 29/99 i 129/00).

 

Prema članku 128. stavak 1. Stečajnog zakona, pravna radnja, poduzeta u posljednja tri mjeseca prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka kojom se jednom stečajnom vjerovniku daje ili omogućava osiguranje ili namirenje na način ili u vrijeme u skladu sa sadržajem njegova prava (kongruentno) namirenje, može se pobijati ako je u vrijeme kad je poduzeta dužnik bio nesposoban za plaćanje i ako je vjerovnik u to vrijeme znao za tu nesposobnost (članak 128. stavak 1. Stečajnog zakona).

 

Prema članku 130. stavak 2. Stečajnog zakona, s pravnim poslom kojim se stečajni vjerovnici izravno oštećuju izjednačena je pravna radnja dužnika kojom dužnik gubi neko od svojih prava ili zbog koje pravo više ne može ostvarivati ili radnja na temelju koje se protiv dužnika može održati na snazi ili ostvariti neki imovinsko pravni zahtjev.

 

U obrazloženju pobijane presude, sud prvoga stupnja se ni ne poziva na odredbu članka 130. stavak 2. Stečajnog zakona, pa ovaj sud ocjenjuje neosnovanim navod žalitelja da je sud pogrešno primijenio odredbu članka 130. stavak 2. Stečajnog zakona.

 

Nakon što je sud prvoga stupnja proveo dokazni postupak u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 112/99 i 88/01), pravilno je, na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza zasebno i svih dokaza zajedno, te na temelju rezultata cjelokupnog postupka, zaključio da je bez pravnog učinka prema stečajnoj masi izjava o prijeboju od 12. siječnja 1999. godine.

 

Nesporno je da su parnične stranke potpisale izjavu o prijeboju dana 12. siječnja 1999. godine, te da je izjava o prijeboju potvrđena dana 12. siječnja 1999. godine, a prijedlog za otvaranje stečajnog postupka podnesen je sudu 22. siječnja 1999. godine. Iz ovoga, pravilno sud prvoga stupnja zaključuje da se radi o radnji koja je poduzeta u posljednja tri mjeseca prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka.

 

Isto tako, tužitelj je u to vrijeme bio nesposoban za plaćanje, a što je sud prvoga stupnja zaključio uvidom u obrazloženje rješenja broj St-17/99 od 23. veljače 1999. godine, iz kojeg je vidljivo da je tužitelj bio u blokadi neprekidno od 31. listopada 1998. godine, te da je ukupna blokada na dan 27. siječnja 1999. godine iznosila 295.737.269,46 kn. Iz ovih podataka, pravilno je sud prvoga stupnja zaključio da su ispunjeni uvjeti iz članka 128. Stečajnog zakona."

VTS RH Pž-5934/01 od 14. siječnja 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr