Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96 i 29/99) Članak 128. st. 1.

Kongruentno namirenje je pravna radnja, koja je poduzeta u posljednja tri mjeseca prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, a kojom se jednom stečajnom vjerovniku daje namirenje sukladno sadržaju njegova prava.

 

Ta pravna radnja je pobojna ako je u to vrijeme dužnik bio 1) nesposoban za plaćanje, 2) ako je u isto vrijeme vjerovnik znao za tu nesposobnost.

 

Stečajna masa obuhvaća cjelokupnu imovinu dužnika u vrijeme otvaranja stečaja, pa i onu koju će stečajni dužnik steći kroz pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika.

 

"U prethodnom postupku, stečajni upravitelj (tada privremeni stečajni upravitelj) je između ostalog naveo: "Dužnik ne posjeduje nikakvu imovinu, jer je temeljem čl. 5. Sporazuma između D. C. d.d. Daruvar kao matice i dužnika, izvršeno poravnanje obveza, na teret ukupne imovine dužnika".

 

To je ostalo potpuno nerazjašnjeno. Uz izvješće privremenog stečajnog upravitelja priložen je i taj sporazum od 15. 03. 2000. godine, u kojem stoji: "Ovim sporazumom ugovara se izmirenje obveza podružnice prema matici zatečenom imovinom (financijskom, materijalnom i nematerijalnom) podružnice".

 

Iz toga proizlazi da je stečajni dužnik jednostavno prenio svu svoju imovinu članu (osnivaču) i odmah nakon dva dana (17. 03. 2000. godine) podnio prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.

 

Postupak stečajnog dužnika (ili bolje rečeno njegovog osnivača) da na ovakav način "izigra" vjerovnike, nije neočekivan, premda je neprihvatljiv, ali je potpuno neobjašnjivo da stečajni upravitelj i sud jednostavno to prihvaćaju.

 

Stečajna masa obuhvaća cjelokupnu imovinu dužnika u vrijeme otvaranja stečajnog postupka, te imovinu koju on stekne tijekom stečajnog postupka (čl. 67. st. 1. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 44/96 i 29/99). Stečajni upravitelj je trebao dakle uzeti u obzir i imovinu koju će dužnik steći tijekom stečajnog postupka. Ako je bilo kakva imovina temeljem sporazuma od 15. 03. 2000. godine prenesena na D. C. d.d. Daruvar, onda ona čini stečajnu masu. Više je naime nego vjerojatno da su ispunjene pretpostavke za pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika. Pravna radnja poduzeta u posljednja tri mjeseca prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka kojom se jednom stečajnom vjerovniku daje ili omogućava osiguranje ili namirenje na način i u vrijeme u skladu sa sadržajem njegova prava (kongruentnonamirenje), može se pobijati ako je u vrijeme kada je poduzeta, dužnik bio nesposoban za plaćanje i ako je vjerovnik u to vrijeme znao za tu nesposobnost (čl. 128. st. 1. SZ). Osoba prema kojoj je pravna radnja poduzeta (D. C. d.d. Daruvar) jedina sudjeluje u kapitalu dužnika (on je jedini osnivač i član), pa se njegovo znanje za insolventnost dužnika presumira (čl. 136. st. 2. toč. 1. SZ).

 

Više je dakle nego očito da su ispunjene pretpostavke za pobijanje iz čl. 128. SZ, tj. kada je u pitanju kongruentno namirenje, pa nije ni potrebno utvrđivati radi li se o inkongruentnom namirenju (čl 129. SZ) ili pak o radnjama kojima se vjerovnici izravno oštećuju (čl. 130. SZ) ili se namjerno oštećuju (čl. 131. SZ), ili nekom drugom slučaju pobijanju pravnih radnji stečajnog dužnika. U ovom slučaju sporazum je sklopljen svega tri dana prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, pa su razlozi za pobijanje više nego očiti.

 

Prema čl. 141. st. 5. SZ, ako se zahtjev za pobijanje pravne radnje prihvati, pobijana pravna radnja je bez učinka prema stečajnoj masi i protivna je strana dužna vratiti u stečajnu masu sve imovinske koristi stečene na osnovi pobijane radnje.

 

Prema tome, stečajni upravitelj treba voditi računa i o ovoj odredbi. Ukoliko je D. C. d.d. Daruvar temeljem sporazuma od 15. 03.2000. godine stekao neku imovinu, treba uzeti u obzir i tu imovinu kao dio stečajne mase i u daljnjem tijeku stečajnog postupka ustati tužbom za pobijanje te pravne radnje i tražiti od suda da donese presudu kojom će utvrditi da je pravna radnja bez učinka prema stečajnoj masi i da je protivnik pobijanja (D. C. d.d. Daruvar) dužan u stečajnu masu vratiti sve imovinske koristi koje je stekao temeljem sporazuma od 15. 03. 2000. godine.

VTS RH Pž-3986/00 od 19. rujna 2000.
mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr