Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96 i 29/99) Članak 96

Stečajni vjerovnici mogu svoje tražbine prema dužniku ostvarivati samo u stečajnom postupku.

 

Prijavu podnesenu nakon zaključenja stečajnog postupka odbacit će stečajno vijeće kao nepravodobnu.

 

"Prema čl. 54. st. 3. SZ rješenjem o otvaranju stečajnog postupka pozvat će se vjerovnici da u određenom roku prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju. Rok za prijavu tražbina ne može biti kraći od 15 dana ni dulji od mjesec dana. Stečajni vjerovnici mogu svoje tražbine prema dužniku ostvarivati samo u stečajnom postupku (čl. 96. SZ), neovisno o tome temelje li svoju tražbinu na ovršnoj ispravi ili ne. Nakon otvaranja stečajnog postupka pojedini stečajni vjerovnici ne mogu protiv dužnika tražiti osiguranje ili ovrhu na dijelovima imovine koja ulazi u stečajnu masu niti na drugoj imovini dužnika (čl. 98. st. 1. SZ).

 

Prema tome žalitelj je mogao svoju tražbinu ostvarivati samo u stečajnom postupku podnošenjem prijave stečajnom upravitelju. Na ispitnom ročištu ispituju se tražbine koje su prijavljene u roku. Na ispitnom ročištu ispituju se i tražbine prijavljene nakon isteka roka za prijavljivanje. Međutim ako stečajni upravitelj ili koji od vjerovnika prigovori takvom ispitivanju ili ako se tražbina prijavi tek nakon ispitnog ročišta, stečajno vijeće će na trošak vjerovnika koji je zakasnio s prijavljivanjem odrediti posebno ispitno ročište (čl. 176. st. 1. SZ). U stečajnom zakonu nije istina propisano do kada stečajni vjerovnici mogu podnositi ove naknadne prijave tražbina. Međutim, po prirodi stvari nakon što je izvršena dioba stečajne mase i stečajni postupak zaključen, prijave se više ne mogu podnositi. Kako je stečajni postupak zaključen 7. travnja 1999. godine i stečajni dužnik M. - M. d.o.o. brisan iz sudskog registra, više ne postoji ni stečajni postupak, a ni stečajni dužnik, pa se nema u kojem postupku podnositi prijava tražbine. Takva prijava više nema ni svrhe, jer je stečajna masa podijeljena vjerovnicima."

VTS RH Pž-1536/00 od 18. travnja 2000. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr