Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99, 129/00 i 123/03) Članak 63.

I nakon zaključenja stečajnog postupka stečajni upravitelj u ime stečajnog dužnika, a za račun stečajne mase unovčuje imovinu dužnika.

 

Ako se naknadno pronađe imovina koja ulazi u stečajnu masu, predlagatelj - vjerovnik može predložiti nastavak postupka, stečajni sudac će nastaviti postupak radi naknadne diobe.

 

"Treba nadalje istaknuti da se kad bi i činjenični navodi iz žalbe da je stečajni dužnik dioničar tvrtke S.G. d.d. bili točni, ne bi bilo mjesta ukidanju prvostupanjskog rješenja. To stoga što bi se na tu situaciju primijenila odredba članka 199. stavak 1. točka 3. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 44/96, 29/99, 129/00 i 123/03).

 

U tom slučaju naime, radilo bi se o naknadno pronađenoj imovini koja ulazi u stečajnu masu, obzirom da u trenutku odlučivanja o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka je sud na zakoniti i potpun način proveo sve predviđene radnje i utvrdio činjenice iz kojih je proizašlo da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrijednosti.

 

Međutim, prema odredbi članka 199. Stečajnog zakona (u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona, Narodne novine broj 123/03) stečajni sudac će na prijedlog stečajnog upravitelja kojeg od stečajnih vjerovnika ili po službenoj dužnosti odrediti nastavak postupka radi naknadne diobe, ako se nakon završnog ročišta pronađe imovina koja ulazi u stečajnu masu.

 

Ova odredba primjenjuje se na odgovarajući način sa odredbom članka 63. stavak 1. Stečajnog zakona. Stoga predlagatelj-vjerovnik može umjesto žalbe u skladu s navedenom odredbom predložiti nastavak postupka.

 

U smislu odredbe članka 63. stavak 6. noveliranog Stečajnog zakona (ZIDSZ, 123/3), ako se ispune pretpostavke iz članka 199. stavak 1. Stečajnog zakona, stečajni sudac će rješenjem o nastavku postupka radi naknade diobe pozvati stečajne vjerovnike da u roku od 30 dana stečajnom upravitelju prijave svoje tražbine i zakazati ročište na kojem će se ispitati prijavljene tražbine (ispitno ročište)."

VTS RH Pž-178/03 od 16. rujna 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr