Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99) Članak 63. i 203. st. 2.

Stečajni sud će obustaviti postupak, zaključiti stečaj i dostaviti rješenje sudskom registru radi brisanja stečajnog dužnika ako stečajna masa nije dovoljna za pokriće troškova postupka.

Prije obustave stečajno vijeće će pribaviti mišljenje vjerovnika te sa­slušati stečajnog upravitelja i vjerovnike stečajne mase.

 

"U dijelu u kojem je stečajni postupak obustavljen rješenje nije pravilno i zakonito.

 

Prema čl. 203. st. 2. Stečajnog zakona (SZ) prije obustave stečajno vijeće će pribaviti mišljenje vjerovnika, te saslušati stečajnog upravitelja i vjerov­nike stečajne mase. Prvostupanjski sud nije tako postupio, već je odmah na ispitnom ročištu donio rješenje o obustavi stečajnog postupka. Osim toga, odredba iz čl. 203. st. 1. SZ-a zahtijeva tumačenje. Prema toj odredbi, ako se nakon otvaranja stečajnog postupka pokaže da stečajna masa nije do­statna ni za pokriće troškova postupka, stečajno vijeće će obustaviti postu­pak. Postupak se neće obustaviti ako se predujmi dostatni iznos novca - na odgovarajući način primjenjuje se odredba čl. 63. ovoga Zakona.

 

Premda se čini da je ova odrednica "na odgovarajući način primjenjuje se odredba čl. 63. ovog Zakona" vezana samo uz drugu rečenicu st. 1. čl. 203. tj. uz dio rečenice "postupak se neće obustaviti ako se predujmi do­statni iznos novca", prema nalaženju ovog suda cijelu odredbu iz čl. 203. st. 1. treba dovesti u vezu sa onom iz čl. 63. SZ-a.

To proizlazi već iz činjenice što se u čl. 63. SZ-a uopće ne govori o predujm­Ijivanju dostatnog iznosa novca. Kada je stečajni dužnik pravna osoba upućivanje na odredbu iz čl. 63. SZ-a ima smisla samo ako se pode od pretpostavke da i u slučaju iz čl 203. SZ-a stečajni postupak treba zaključiti.

 

Prema čl. 63. st. 1. SZ-a, ako se tijekom prethodnog postupka utvrdi da imovina dužnika koja bi ušla u stečajnu masu nije dovoljna ni za namirenje troškova toga postupka ili je neznatne vrijednosti, stečajno vijeće će doni­jeti odluku o zatvaranju i zaključenju stečajnog postupka. Nema nikakvog razloga da se već otvoreni stečajni postupak ne zaključi, ako stečajna masa nije dovoljna ni za pokriće troškova postupka. Obustava postupka u smislu da stečajni dužnik koji je insolventan (koji nema imovine ni za pokriće troškova stečajnog postupka) nastavlja svoje poslovanje u pravnom prome­tu bilo bi protivno cilju zbog kojeg se stečajni postupak otvara. I nakon obustave stečajnog postupka nastala bi obveza uprave da ponovno podne­se prijedlog za otvaranje stečajnog postupka (čI. 4. st. 7. SZ-a), a postupan­je suprotno toj obvezi predstavlja i kazneno djelo (čl. 626. Zakona o trgo­vačkim društvima Narodne novine br. 111/93 )."

VTS RH Pž-4399/98 od 22. prosinca 1998.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr