Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96 i 29/99) Članak 59

Stečajno vijeće priznat će pravo glasa i osobi koja u prijavi tražbine i u rješenju o utvrđenim odnosno osporenim tražbinama nije označena kao vjerovnik, ako ona javnom ili ovjerovljenom privatnom ispravom dokaže da je tražbina na nju prenesena ili da je na drugi način na nju prešla.

 

Takav stjecatelj stječe sva prava i obveze u stečajnom postupku koja pripadaju stečajnom vjerovniku. Isti stupa u pravni položaj ranijeg stečajnog vjerovnika koji to svojstvo gubi prijelazom tražbine na stjecatelja.

 

"Žalitelj u žalbi navodi da vjerovnik PAN d.o.o. Donji Andrijevci nije mogao doći u procesni položaj stečajnog vjerovnika od kojeg je cesijom preuzeo tražbinu. Prema stajalištu drugostupanjskog suda, međutim, nema sumnje da stečajni vjerovnici mogu ustupiti svoje tražbine u smislu članka 436. Zakona o obveznim odnosima (NN 53/91, 73/91, 3/94, 7/96, 91/96 i 112/99 - dalje: ZOO). O tome stečajno vijeće ne donosi nikakvu odluku. Ugovori su valjani bez obzira dopušta li to stečajno vijeće ili ne dopušta, ako je udovoljeno uvjetima iz ZOO-a. Drugo je pitanje kakav je položaj vjerovnika koji su stekli tražbinu tijekom stečajnog postupka nakon podnošenja prijave, može li im se priznati svojstvo stečajnog vjerovnika, odnosno pravo glasa na ročištima vjerovnika. Visoki trgovački sud RH izražava pravno shvaćanje da će stečajni sudac, odnosno stečajno vijeće ako se ročište vjerovnika održava pred vijećem, priznati pravo glasa osobi koja u prijavi tražbine i u rješenju o utvrđenim odnosno osporenim tražbinama nije označen kao vjerovnik, ako ona javnom ili ovjerovljenom privatnom ispravom dokaže da je ta tražbina na nju prenesena ili da je na nju na drugi način prešla. Takav stjecatelj stječe sva prava i obveze u stečajnom postupku koja pripadaju stečajnom vjerovniku; stupa u pravni položaj ranijeg stečajnog vjerovnika (koji to svojstvo gubi u trenutku prelaza tražbine na stjecatelja). Kad to ne bi bilo tako, onda nasljednik stečajnog vjerovnika ne bi nikada imao vjerovnička prava u stečajnom postupku.

 

U konkretnom slučaju nedvojbeno je da je PAN d.o.o. cesijom preuzeo tražbine drugih vjerovnika u vrijednosti od 6.659.894,27 kn, da su cesije javnobilježnički ovjerene. Glede navoda žalitelja da su cedenti isplaćeni bonovima prema čl. 436. ZOO-a ovaj je prigovor nebitan jer ugovor o cesiji postaje punovažan u trenutku postignute suglasnosti volje cedenta i cesionara, bez obzira na plaćanje. Cedent bi mogao ovaj ugovor o cesiji pobijati zbog neispunjenja kao i svaki drugi, ali ne u okviru ovog stečajnog postupka."

VTS RH Pž-2563/00 od 13. lipnja 2000.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr