Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96 i 29/99) Članak 53. st. 5.

Protiv rješenja o otvaranju stečajnog postupka ovlašteni su podnijeti žalbu zakonski zastupnik dužnika pravne osobe i dužnik pojedinac. Zakonski zastupnik dužnika pravne osobe je osoba koja je upisana kao ovlaštenik za zastupanje - član uprave u sudskom registru.

 

"U ovom se postupku postavlja pitanje je li žaliteljica bila član uprave i ovlaštena osoba za zastupanje "Z" d.d. Zagreb? Uvidom u podatke iz sud­skog registra subjekta upisa "Z" d.d. Zagreb, u razdoblju od podnošenja zahtjeva za otvaranje stečaja do dana otvaranja stečajnog postupka ustano­vljeno je da je direktor stečajnog dužnika ovlašten za zastupanje pojedi­načno i samostalno - član Uprave, bila Z. B. Predlagateljica je prestala biti članom uprave dana 31. ožujka 1998. lz gornjeg proizlazi da predlagatelji­ca nema svojstvo ovlaštene osobe stečajnog dužnika u stečajnom postup­ku, a u skladu s člankom 53. st. 5. Stečajnog zakona (SZ).

 

Irelevantno je za rješenje žalbe je li ili nije predlagateljica kao zainteresira­na strana u postupku upisa u sudski registar ulagala žalbe protiv pojedinih rješenja o upisu, odnosno je li ili nije pokretala pojedine parnične po­stupke. Naime, prema članku 66. Zakona o trgovačkim društvima (Na­rodne novine br. 111/93 i 34/99) postoji predmnijeva da podaci upisani u sudski registar odgovaraju stvarnom stanju dok se ne dokaže suprotno. Kako su u konkretnom slučaju formalne i materijalne pretpostavke za upis Ž. B. kao zakonskog zastupnika bile ispunjene, to je ona i bila upisana kao takva u sudski registar. Ako u parničnom postupku naknadno bude utvr­đeno da je upis obavljen na temelju nezakonito provedenog postupka, u slučaju uspjeha u tom parničnom sporu, registarski sud će bilo po službe­noj dužnosti ili na zahtjev ovlaštene osobe izvršiti brisanje upisa, temeljem članka 61. st. 2. Zakona o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96, 1/98). Budući da do sada niti jedan od tih postupaka nije pravo­moćno okončan proizlazi da predlagateljica u ovom postupku nije ovlašte­na uložiti žalbu protiv rješenja o otvaranju stečajnog postupka, jer to može samo zakonski zastupnik dužnika pravne osobe iz članka 53. st. 5. Steča­jnog zakona."

VTS RH Pž-2009/99 od 4. svibnja 1998.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr