Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) Članak 51.

U prethodnom stečajnom postupku stečajno vijeće će odrediti jednog ili više vještaka radi ispitivanja da li je dužnik nesposoban za plaćanje ili prezadužen.

 

Bez ispitivanja gospodarsko-financijskog stanja dužnika nije moguće utvrditi da je dužnik postao solventan, a niti obustaviti stečajni postupak nad dužnikom.

 

"Prvostupanjski sud je obustavio stečajni postupak bez provođenja prethodnog postupka, a bio je dužan provesti prethodni postupak. Pogrešno se prvostupanjski sud poziva na odredbu čl. 53. st. 6. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00). Prema toj odredbi, ako se utvrdi da je dužnik do završetka prethodnog postupka postao sposoban za plaćanje, postupak će se obustaviti. Prvostupanjski sud nije međutim uopće utvrđivao je li ili nije dužnik postao sposoban za plaćanje. Dužnik je naime nesposoban za plaćanje ako ne može trajnije ispunjavati svoje dospjele novčane obveze, a okolnost da je dužnik podmirio ili da može podmiriti u cijelosti djelomično tražbine nekih vjerovnika sama po sebi ne znači da je on sposoban za plaćanje (čl. 4. st. 3. SZ). Prvostupanjski sud uopće nije utvrđivao može li dužnik trajnije ispunjavati svoje dospjele novčane obveze. Iz potvrde Zavoda za platni promet od 23. listopada 2001. godine vidljivo je samo to da dužnik ima na dan 23. 10. 2001. godine evidentirane nepodmirene obveze u ukupnom iznosu od 535.106,23 kn na svim računima, a u razdoblju od 23. 08. 2001. do 23. 1. 2001. godine da je isplaćen iznos od 122.227,74 kn, a što znači da je isplaćena barem 1/5 iznosa koji je trebalo na temelju valjanih osnova za naplatu bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s računa. To bi značilo samo to da se ne primjenjuje predmnijeva iz čl. 4. st. 4. SZ, ali ne i da je dužnik postao solventan. Osim toga, prema čl. 53. st. 6. SZ postupak se obustavlja ako se utvrdi da je dužnik do završetka prethodnog postupka postao sposoban za plaćanje, a ne u slučaju ako se utvrdi da je s njegovih računa isplaćena 1/5 iznosa kojeg je trebalo isplatiti na temelju valjanih pravnih osnova za naplatu bez daljnjeg pristanka dužnika. Nadalje, i da je stečajni dužnik isplatio ukupan iznos od 535.106,23 kn ne znači da je postao solventan. To je samo iznos koji je evidentiran na računu na temelju valjanih naloga za naplatu bez sudjelovanja dužnika (npr. rješenja o ovrsi, doprinosi na i iz plaće, itd.).

 

Stečajno vijeće će odrediti jednog ili više vještaka koji će u roku od 15 dana zajedno sa stečajnim sucem i imenovanim privremenim stečajnim upraviteljem i po njihovim uputama ispitati je li dužnik nesposoban za plaćanje ili prezadužen (čl. 51. SZ). Vještaci se neće imenovati ako se utvrdi da su ispunjeni uvjeti za otvaranje stečajnog postupka bez prethodnog ispitivanja sposobnosti dužnika za plaćanje ili njegove prezaduženosti, a posebno ako se nesposobnost dužnika za plaćanje može nedvojbeno utvrditi iz okolnosti što je obustavio plaćanje. Okolnost da je dužnik obustavio plaćanje može se osobito utvrditi na temelju izvješća pravne osobe koja za dužnika obavlja poslove platnog prometa (čl. 52. SZ). Prema tome, na temelju potvrde pravne osobe koja za dužnika obavlja poslove platnog prometa može se utvrditi samo to da su ispunjeni uvjeti za otvaranje stečajnog postupka. Obrnuto, na temelju takve potvrde nije moguće utvrditi da bi dužnik bio sposoban za plaćanje ili da nije prezadužen. To je sasvim razumljivo iz razloga što pravna osoba koja za dužnika obavlja poslove platnog prometa po prirodi stvari ne evidentira one naloge koji joj nisu pristigli. Najveći dio plaćanja s računa obavlja se na temelju naloga imatelja tog računa tj. stečajnog dužnika. Ako dužnik ne daje naloge da se vrše isplate s njegovog računa, onda pravna osoba koja za njega obavlja poslove platnog prometa ne može ni znati da postoje nepodmirene dospjele novčane obveze. Međutim, u slučaju kada dužnik ne ispunjava ni one dospjele novčane obveze koje je dužan ispuniti prema nalazima trećih osoba bez njegova daljnjeg sudjelovanja (rješenja o ovrsi, rješenja o naplati poreza i doprinosa i sl.), onda nije ni potrebno ispitivati ispunjava li i ostale novčane obveze. Bilo bi neekonomično i nepotrebno provoditi daljnji prethodni postupak, jer je u tom slučaju već iz same potvrde pravne osobe vidljivo da je dužnik insolventan. U svim drugim slučajevima međutim mora se provesti prethodni postupak radi utvrđivanja postoji li neki od stečajnih razloga."

VTS RH Pž-5877/01 od 4. prosinca 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr